OCR Output

201

astral form och kunnat på hvarjehanda sätt identifiera den
med de lefvande personer, andra hafva: sett.

För det tredje, deras vittnesbörd, som erhållit tillfälliga
bevis på deras tillvaro.

Främst bland vittnena af första gruppen stå madame
Blavatsky och öfverste Olcott sjelfva. För dem, som anse
det billigt att sätta tro till madame Blavatsky, är naturligtvis
hennes vittnesbörd rikhaltigt och bestämdt ock i alla afseenden
tillfredställande. Hon har lefvat bland adepterna under många
år. Hon har stått i nästan daglig beröring med dem allt
sedan. Hon har återvändt till dem och de hafva besökt henne
i sina naturliga kroppar vid flere tillfällen, sedan hon lemnat
Tibet efter sin invigning. Det gifves intet alternativ mellan
den slutsatsen, att hennes uppgifter om Bröderna äro till fullo
sanna, och den, att hon är, hvad några amerikanska fien¬
der kallat henne, »tidehvarfvets lögnkämpe>. Jag känner
den åsigt, som några spiritister hysa, att hon skulle vara ett
medium, styrdt af andar, dem hon tror vara lefvande menni¬
skor; men denna åsigt kan endast hysas af personer, hvilka
totalt förbisett nio tiondelar af de uppgifter hon meddelar,
för att icke tala om andras intyg. Huru skulle hon kunnat
lefva i öfver sju år under vissa personers tak i Tibet, seende
dem förrätta sina dagliga göromål och steg för steg undervi¬
sande henne i den stora vetenskap, åt hvilken hon egnat sig
— och hysa något tvifvel, huruvida de voro lefvande menni¬
skor eller andar? Antagandet är absurdt. Antingen berättar
hon en lögn, då hon säger oss att hon på detta sätt lefvat
ibland dem, eller äro adepterna, som undervisat henne, lef¬
vande menniskor. Spiritisternas hypotes rörande hennes för¬
modade »styrande andar» är bygd på hennes uppgift, att
adepterna visa sig för henne under astral form, då hon är
aflägsnad ifrån dem. Om de aldrig visat sig för henne under
någon annan form, skulle denna omständighet kunna gifva
skäl till anmärkningar från spiritistisk synpunkt, och skulle gifvet
göra det, om icke andra omständigheter förelågo. Men hennes
astrala gäster äro i alla afseenden identiska med de män,
bland hvilka hon lefvat och studerat. Vid vissa tillfäl¬
len har hon, såsom jag nämt, varit i tillfälle att återvända
och se dem i kropslig närvaro. Hennes astrala kommukationer
med dem uppfyller endast en lucka i hennes personliga um¬
gänge, hvilket sträcker sig öfver en lång följd af år. Hennes
sannfärdighet kan naturligtvis angripas, ehuru det enligt min