OCR Output

orter eus at on IAEA

FrTET NS ERA hon FEN FN CSNET FET ANGER FR re i ros

09

delserna, som redän blifvit skildrade i offentliggjorda skrifter.
Jag vill blott lemna en kort öfversigt öfver hela saken sådan
den nu står, betydligt förstorad och stärkt under de sista
tvänne åren. Till en början dela sig vittnesbörden i tvänne
slag. Först det allmänt gängse religiösa trossystemet i Indien,
hvilket hänvisar 'på att sådana personer som Mahatmas eller
Adepter finnas någonstädes, för det andra det speciella vittnes¬
bördet, som visar att ledarne af det Teosofiska Samfundet
stå i förbindelse med sådana adepter och åtnjuta deras för¬
troende.

Hvad det allmänna trossystemet beträffar, Vore det knap¬
past för mycket att säga, det hela massan af Indiens heligå
literatur hvilar på öfvertygelsen om adepternas tillvaro; och
en så vidt både till tid och rum utbredd tro kan svårligen
betraktas såsom utvecklad ur intet — såsom icke egande nå¬
got faktum till grundval. Men förbigående Mahabharata och
Puranas och allt hvad de förtälja oss om »Rishis» eller forn¬
tidens adepter, vill jag fästa eder uppmärksamhet på en upp¬
sats i The Theosophist för d. 1:a maj 1882 angående några
jemförelsevis nya, 'populära indiska böcker, hvilka innehålla

lefnadsteckningar öfver åtskilliga »Sadhus» — ett annat ord för
helig, yogee eller adept — hvilka lefvat inom de sista tusen

åren. I denna artikel uppräknas öfver sjuttio sådana personer,
hvilkas minne blifvit förherrligadt i ett antal Marathi böcker,
der de underverk, de sägas hafva gjort, äro antecknade. Det
historiska värdet af dessa berättelser kan naturligtvis dispute¬
ras. Jag omnämner dem blott såsom illustrationer till det sak¬
förhållandet, att tron på personer, utrustade med sådana krafter,
som nu tillskrifvas bröderna, icke äro någon nyhet i Indien.
Och dernäst hafva vi många nyare skriftställares vittnesbörd
rörande de ganska märkliga ockulta fenomen, som framstälts
af yogees och fakirer. Sådana personer stå naturligtvis i psy¬
kologisk rang långt under dem, hvilka vi beteckna som 'Brö¬
derna”, men de förmögenheter de besitta kunna stundom vara
nog för att öfvertyga hvar och en, som undersöker bevisen
derför, det lefvande menniskor kunna förvärfva krafter och
förmögenheter, de der vanligen betraktas såsom. öfvermen¬
skliga.

I Jacolliots böcker, rörande hans erfarenhetsrön i Benares
och annorstädes, behandlas detta ämne fullständigt och några
dermed sammanhängande fakta hafva äfven banat sig väg till
anglo-indiska ämbetsrapporter. En engelsk resident vid Run¬