OCR Output

198

ren. Men detta råd är icke af den art, att något stort fler¬
tal af menniskor någonsin varit villiga att åtlyda det; och
derföre har kunskapen om den ockulta vetenskapens sanningar
förblifvit i händerna på ett fåtal.

Ett nytt uppslag har nu egt rum. Vissa mästare inom
den ockulta vetenskapen hafva genombrutit de gamla stängsel,
som uppförts af deras orden, och hafva plötsligen utsläppt en
flod af läror öfver verlden jemte en och annan upplysning
rörande de egenskaper och förmögenheter, de sjelfva förvärfvat
och medelst hvilka de lärt hvad de nu meddela oss.

Man erkänner ganska allmänt att dessa läror äro intres¬
santa och sammanhängande och äfven understödda af analo¬
gier, men hvarje ny forskare måste i sin ordning fråga, hvad
garanti vi kunna ega, att de personer, från hvilka dessa läror
emanera, äro i den ställning, att de kunna bekräfta dem. De
flesta menniskor, tror jag, skulle vara villiga att medgifva,
det personer, beklädda, såsom de teosofiska Bröderna sägas
vara, med en ovanlig och utomordentlig makt öfver naturen —
äfven inom de naturområden, der vi äro hemmastadda ganska
sannolikt kunna ega förmögenheter, hvilka sätta dem i stånd
att erhålla en djup insigt i många för allmänheten dolda natur¬
sanningar. ' Men då kommer den första frågan: »Hvad bevis
kan ni gifva oss, att der bakom det fåtal personer, hvilka
stå såsom det Teosofiska Samfundets synliga representanter
verkligen gifvas några sådana personer som Adept-Bröderna:?»
Detta är en 'gammal fråga, som alltid upprepas, och måste
upprepas, så länge nykomlingar fortfarande närma sig det Teo¬
sofiska Samfunzets tröskel. För många utaf oss är denna fråga
afgjord; för några nya forskare synes tillvaron af psykiska
adepter så sannolik, att de med berevillighet antaga den på
försäkringar af de ledande representanterna för det indiska 0
samfundet; men för andra åter måste Brödernas tillvaro först A
bekräftas genom klara och oemotsägliga bevis, innan det synes
dem löna mödan att egna någon uppmärksamhet åt den fram¬
ställning några utaf oss kunna göra, rörande den speciella lära
de meddela.

Jag ämnar derföre genomgå bevisen för denna hufvud¬
fråga, hvilken: för visso ligger till grund för hvarje annan,
som kan ställas till det Teosofiska Samfundet, för så vidt det AN
har att göra med de indiska frågorna. Naturligtvis ämnar |
jag icke trötta er med ett upprepande af de särskilda hän- $