OCR Output

SS ——

är RR AR AO AA RR ASSA —¬
RS fr EE nns srt SNI SSR TTR TS TER ESR SDS

OT

den der syntes kåästa en skugga öfver dessa teosofiska lä¬
ror, genom hvilka deras egna åsigter blifvit så djupt kompro¬
metterade, som bära ansvaret derför att 'Kiddle-fenomenet'
blifvit behandladt på ett sådant sätt, att det framkallat de

häftiga genmälena från några teosofiska korrespondenter, som
skrifva i LigArs och andra tidningars spalter.

I betraktande emellertid af de förklaringar, till hvilka
denna händelse slutligen gifvit anledning och den ytterligare
insigt vi derigenom vunnit i några intressanta detaljer, rörande
de sätt, hvarpå en adepts korrespondens stundom kan föras,
behöfver man icke alls beklaga sig öfver densamma. +

De förbindelser med »Den dolda verlden», som jag varit |
nog lycklig att inleda, hafva under de få år, som förflutit se¬
dan denna bok skrefs, så betydligt utvidgat sig, att jag måste
hänvisa mina läsare till min andra bok »Esoteric Budhhism>, för
en redogörelse af deras senare utveckling. Men det torde :
vara skäl, då de stå i direkt sammanhang med hufvudsyftet
i denna tidigare berättelse, att här införa ett par uppsatser,
dem jag nyligen skref till framläggande för teosofiska audito¬
rier i London angående den hufvudfråga, som diskuterats i
denna volym -— adepternas tillvaro och de kunskapskällor
som stå till deras förfogande. De senare vitnesbörden i dessa
fall hafva längesedan i ymnighet och fullständighet öfverskug¬
| gat det preliminära vittnesbörd jag aflagt på grund af mina
| erfarenheter i Indien. Jag har vid ett af dessa nämda till¬

fällen sammanfört dessa senare bevis på sätt, som följer:

| Alla, som blifvit intresserade för några af de lärdomar,
| hvilka banat sig väg till den yttre verlden genom det Teoso¬
| fiska Samfundets förmedling, vända sig snart till frågan om
de bekräftelser, på hvilka dessa läror hvila. Nåväl, det ortodoxt
ockulta svar, som hittills gifvits åt dem, som frågat efter äkt¬
heten af de smärre satser inom den ockulta vetenskapen, som
hittills blifvit framstälda, har helt enkelt varit detta: »För¬
vissa. eder sjelf.» . Det vill säga, lef ett rent, andligt lif, odla
| edra inre förmögenheter, och dessa skola efter hand vakna
och utvecklas, så att ni varder i stånd att sjelf pröfva Natu- ; 7
:

TRE

Na