OCR Output

196

poetiska ”medierna' inom de amerikanska föreläsarnas såkallade
"inspirerade' vältalighet, deras halt och begränsningar. Jag
blef slagen af häpnad öfver allt detta lysande, men tomma
ordsvall, och insåg för första gången till fullo dess förderfliga
intellektuella tendens. Det var deras grofva och osmakliga
materialism, klumpigt dold under en dunkel andlig slöja, som
tilldrog sig mina tankar för den gången. Under det jag dik¬
terade de citerade tankarna -— en liten del af de många, som
sysselsatt mig under några dagar -— kommo sålunda dessa
idéer att framträda starkast ex relief, under det att mina egna

endast tillägga några få ord såsom ursäkt inför mr Kiddle
för min tillfälliga försummelse af hans ursprungliga med¬
delande öfver detta ämne, som han adresserade till mig i
Indien. Då hans ofvan anförda bref blef synligt i Light,
kunde jag icke påminna mig att hafva mottagit något bref
från honom under min vistelse i Indien; men under de sista
månaderna af min återkomst till London har jag vid ordnan¬
det af en massa papper, dem jag fört med mig från Indien,
hittat på den förgätna biljetten. Under min vistelse i Indien
såsom utgifvare af en daglig tidning, tog min korrespondens
sådana dimensioner, att bref, hvilka icke fordrade någon ome¬
delbar åtgärd å min sida, stundom "blefvo lagda åsido efter en
hastig öfverblick, och olyckligtvis efteråt bortglömda. Och
efter utgifvandet af denna bok, erhöll jag bref med förfråg¬
ningar af allehanda slag från alla delar af verlden, hvilka jag
i följd af andra anspråk på min tid ofta hindrades att besvara
såsom jag önskat. Mot den ton och anda, i hvilken mr Kiddle
framstälde sin ganska naturliga förfrågan, har jag ingenting att
anmärka, och om än hans följande bref till Light förrådde
någon böjelse å hans sida att uppställa ogynsamma hypoteser
på grundvalen af parallelställena, torde icke ens detta andra
bref i sig sielf hafva rättfärdigat några af de harmfulla pro¬
tester, som slutligen publicerades å andra sidan. Det är spi¬
ritisterna af rent vatten, ifriga att slå ned på en händelse,

Ed RSA

ra