OCR Output

195

åsido hennes kommande bestämmelse, eller såsom en af dem
uttrycker det, förhållandet mellan det dödliga och odödliga,
det tidliga och eviga, det ändliga och oändliga 0. S. v. De
orda ledigt om hvad de betrakta såsom nya idéer, 'större,
allmännare, högre, mera omfattande”, och på samma gång
erkänna de, i stället för den eviga styrelsen af en orubblig
lag, den universella styrelsen af en lag såsom uttrycket för
en gudomlig vilja. Glömska af sina tidigare trosläror och
att "det ångrade Herran att han skapat menniskan', vilja
dessa föregifna filosofer och reformatorer Ööfvertyga sina
åhörare att detta uttryck för sagda gudomliga vilja ”är
orubbligt och oföränderligt, inför hvilket det endast gifves
ett Evigt Nu, under det att för de dödlige (oinvigde?) tiden är
förfluten eller tillkommande med hänsyn till deras ändliga
tillvaro på detta materiella plan -— om hvilket de veta lika
Mn om. sma andliga, sjerer. Till en stoftfläck kafva
de gjort dessa senare i likhet med vår egen jord — ett kom¬
mande lif, som den sanne filosofen snarare skulle vilja und¬
vika än eftersträfva. Men jag drömmer med öppna ögon.
I alla händelser är denna icke någon priviligierad lära för
dem. De flesta af dessa idéer äro tagna styckevis från
Plato och de Alexandrinska filosoferna. Det är hvad vi
alla studera och hvad många hafva löst. eto..:ete;

Detta är en trogen kopia af det nu återstälda original¬
dokumentet — den Kiddleska händelsens ”Rosette sten'.. 'Och
nu, om ni fattat mina i få ord gifna förklaringar öfver pro¬
cessen, behöfver ni icke fråga, huru det kommer sig, vart. de
meningar, som, ehuru med något bristande sammanhang, af¬
skrifvits af cAelan, till största delen utgöras af dem, hvilka

man nu betraktar såsom plagierade, under det att de felande

länkarne äro just de meningar, hvilka skulle hafva visat att
dessa ställen helt enkelt yoro hågkomster, om icke citat —
det grundtema, kring hvilket mina egna reflexioner grupperade
sta gången i mitt lif hade jag egnat

åt de tankar, som uttalats af de

sig denna morgon. För för
en allvarlig uppmärksamhet