OCR Output

1.93

gjort hvad han blifvit tillsagd. Efter att nu hafva återställt
de bokstäfver och rader, hvilka blifvit utelemnade eller utplå¬
nade utan hopp att kunna igenkännas af någon annan än den,
som ursprungligen utvecklat dem, till deras ursprungliga färg
och plats, finner jag att mitt bref nu lyder helt annorlunda,
såsom ock ni skall finna. Då jag vände mig till den citerade
sidan i »The Occult World», det exemplar ni sände, blef jag
vid en uppmärksam läsning öfverraskad af den stora luckan
mellan meningarna, en lucka så att säga af ideer mellan 1:a
och 2:dra delen, den så kallade plagierade delen. Det synes
icke någon förbindelse alls emellan dem; ty hvad har i sjelfva
verket våra chefers beslut (att visa en skeptisk verld att de
psykiska fenomenen äro likaså bundna af lagar, som nNågon¬
ting annat) göra med Platos idéer, som 'styra verlden' eller
”mensklighetens praktiska broderskap". Jag fruktar att det
endast är eder personliga vänskap för brefskrifvaren, som
ända tills nu gjort er blind för denna brist på sammanhang
och förbindelse mellan idéerna i det misslyckade precipitatet.
I annat fall kunde ni icke hafva. undgått att märka det nå¬
gonting var galet på denna sida, att der fanns en skriande
brist i sammanhanget. Dessutom måste jag erkänna mig skyl¬
dig till en annan synd: jag har aldrig kastat så mycket som
en blick på mina brefitryck, förr än dagen för denna tvungna
undersökning. Jag hade endast läst hvad ni sjelf skrifvit, an¬
seende det för tidspillan att gå. igenom mina i brådskan ned¬
skrifna afbrutna tankar. Men nu ber jag eder att genomläsa
ställena sådana. de ursprungligen; af. mig dikterades och jem¬
NE dom ned: The. Occult > World: framför GÅCK Svek Jag
innesluter. en ordagrann kopia af de återstälda fragmenten,
der jag understrukit de utelemnade meningarna med rödt för
lättare jemförelse.

RA Fenomenella element, dem man förut ej drömt
om, skola till slut uppdaga hemligheterna af sina mystiska
verkningssätt. Plato hade rätt q!/ återupptaga alla de spe¬

13

Den dolda verlden.

Ve

KA