OCR Output

187

fälle kunnat känna en intellektuell frestelse att låna tankar
från en spiritistisk föreläsning. Åtskilliga hypoteser uppställ¬
des för att förklara den mystiska identiteten mellan de båda
citerade sidorna och personer, hvilka icke kunde godkänna
de teosofiska lärorna, derföre att de omstörtade föreställningar,
vid hvilka de voro fästade, blefvo högeligen förtjusta att finna
min vördade lärare öfverbevisad, såsom de tänkte, om en
vanlig plagiering. Ett par månader måste nödvändigt förflyta,
innan svar kunde komma om saken, och under tiden behand¬
lades det »Kiddleska fenomenet», som det kom att benämnas,
gladeligen af åtskilliga korrespondenter i Light, såsom det der
hade gifvit en dödsstöt åt de indiska Mahatmernas anseende
såsom exponenter af en hemlig sanning.

I behörig tid mottog jag en lång och lärorik förklaring
öfver mysteriet från Mahatma Koothoomi sjelf, men under det
mest absoluta förtroendes insegel. Strängt vidhållande den
politik, som hela tiden tillbakahållit meddelandet af deras lä¬
ror åt den stora allmänheten inom trånga gränser, förblefvo
Bröderna lika angelägna som någonsin att lemna hvar och
en full intellektuel frihet att misstro dem och förneka deras
uppdaganden, om hans andliga åskådningsförmåga icke var
af det lättväckta slaget. På samma sätt som de redan från
första stunden hade vägrat mig de öfverväldigande och oemot¬
ståndliga prof på deras makt, dem jag i början bad om såsom
vapen, med hvilka jag skulle kunna framgångsrikt bekämpa
misstroendet, så ryggade de tillbaka för hvarje inblandning
rörande de läsares slutsatser, hvilka efter den senare under¬
visningens rikhaltiga förtroenden kunde vara i stånd att miss¬
tro mahatmerna i kraft af en misstanke, som i verkligheten
var illa grundad, om den än kunde synas plausibel.

Ehuru jag sjelf hindrades ätt göra något offentligt bruk
af Mahatmans bref, kommo några af residenterna och gästerna
vid det Teosofiska Samfundets hufvudkvarter i Adyar, Madras,
i besittning af de verkliga fakta rörande denna sak, och nå¬
gra meddelanden intogos i Samfundets tidskrift, hvilka erbjödo