OCR Output

186

införa en ny grupp af idéer i
verlden — idéer rörande de vig¬
tigaste ämnen, rörande menni¬
skans ställning i universum;
hennes ursprung och bestäm¬
melse ; det dödligas förhållande
till det odödliga; det tidligas
till det eviga, det ändligas till
det oändliga; menniskans död¬
liga själs förhållande till det ma¬
teriella universum, i hvilket hon
nu dväljes — idéer, större, all¬
männare, mera omfattande, me¬
ra fullständigt erkännande den
universella lagbundenheten så¬
som uttryck af en gudomlig
vilja, oförändrad och oförän¬
derlig, i förhållande till hvilken
det endast gifves ett Evigt Nu,
under det att tiden för de död¬
lige är förfluten eller tillkom¬
mande, i förhållande till deras
ändliga tillvaro på detta ma¬
teriella plan; etc. etc.

studera, utan dessa universella
idéer, då vi för att fatta de
förra, först måste begripa de
senare. De beröra menniskans
sanna ställning i universum i
förhållande till hennes föregå¬
ende och kommande födelser,
hennes ursprung och slutliga
bestämmelse; det dödligas
förhållande till det odödliga,
det tidligas till det eviga, det
ändligas till det oändliga; ideer,
större, upphöjdare, mera om¬
fattande, erkännande den eviga
styrelsen af en orubblig lag,
oförändrad och oföränderlig,
i förhållande till hvilken det
endast gifves ett Evigt Na,
under det att för de oinvigde
dödlige tiden är förfluten eller
tillkommande i förhållande till
deras ändliga tillvaro på
denna «materiella = jordfläck,
etc; CEC:

Henry Kidadle.

studieidkarne, utan att synnerligen rubba deras sinnens jemn¬
vigt. Hade det blifvit publiceradt omedelbart efter första ut¬
gifvandet af den »Dolda. Verlden», kunde dess verkan blifvit
allvarsammare, men under mellantiden hade Bröderna genom

af filosofiskt vetande, redan då samladt i min andra bok
»Esoteric Buddhism» och spridt i två eller tre volymer af
The Theosophist, att tänkande läsare kommit utöfver det ut¬
vecklingsstadium, på hvilket de möjligen kunnat antaga, att
sjelfva hufvudauktorn till denna undervisning vid något till¬

Å