OCR Output

FRUSEN

185

antingen

sida för lättare öfversigt.

Utdrag ur mr Kiddle's tal
öfver »Spiritismens närvarande
utsigter», hållet å ett Camp
Meetinz vid Lake Pleasant
söndagen d. 15 augusti 1880.

»Mina vänner, idéer styra
verlden; och i samma mån
menniskornas sinnen upptaga
nya idéer, läggande åsido de
gamla och förbrukade, går
verlden - framåt. . Samhället
hvilar på dem; väldiga revo¬
lutioner utgå från dem, insti¬
tutioner ramla till grus vid
deras frammarsch. Det skall
varda likaså omöjligt att mot¬
stå deras inflytelse, när deras
tid kommer, som att mot
stå tidvattnets stigande flod.
Och den verkande kraft, som
kallas spiritismen, håller på att

+ Hemlig vishetslära.

Utdrag ur Koot Hoomis
bref till mr Sinnett i »Occult
World». 3:e upplagan, s. 102.
Första upplagan utkom i juni
1881.

Idéer styra verlden; och i
samma mån menniskornas sin¬
nen upptaga nya idéer, läg¬
gande åsido de gamla och
förbrukade, går verlden fram¬
åt; väldiga revolutioner skola
utgå från dem, trosläror och
välden skola ramla till grus
vid deras anmarsch, krossade
under tyngden af deras omot¬
ståndliga kraft, - Det skall
varda lika omöjligt att motstå
deras inflytelse, när deras tid
kommer, som att motstå tid¬
vattnets stigande flod. Men
allt detta skall komma små¬
ningom, och innan det kom¬
mer, hafva vi ett arbete oss
förelagdt, det att sopa bort
så mycket som möjligt af de
orenligheter våra fromma för¬
fäder lemnat efter sig. Nya
idéer måste planteras på rena
platser, ty dessa idéer beröra
de vigtigaste ämnen. Det är
icke fysiska fenomen, som vi

Öfv. anm.