OCR Output

184

1880 och som samma månad publicerades i Banner 'of Light.
Då mr Sinnetts bok icke utkom förr än en ansenlig tid efteråt
(ett år tror jag), är det säkert att jag icke vare sig medvetet
eller omedvetet citerat något från dess pagina. Huru kunde
då detta hafva influtit i Koot Hoomis mystiska bref? Jag afsände
ett bref till mr Sinnett genom hans förläggare, inneslutande de
tryckta sidorna af mitt tal med märke för den del, som blif¬
vit använd af Koot Hoomi, och begärde förklaring, ty det
förundrade mig, att en så stor och vis man som Koot Houmi
skulle behöfva låna något af en så ringa forskare inom det
spiritistiska området som jag. Ännu har jag icke erhållit nå¬
got svar, och den frågan har smugit sig ini mitt medvetande
är Koot Hoomi en myth? eller, om icke, är han en så
stor adept att han intryckt sina tankar och ord i min tanke,
under det att jag förberedde mitt tal? Om detta senare är
fallet, kan han icke följdenligt utropa: »pereant qui ante nos
nostra dixerunt».

Måhända anser mr Sinnett det icke löna mödan att lösa
detta obetydliga problem; men det faktiska förhållandet att
Brödraskapets tillvaro ännu icke blifvit bevisad torde föran¬
leda någon att väcka den frågan, som antydes af »M. D.,
G. V.> -— Fins det någon: sådan: orden? Af. denna fråga,
som ingalunda är ämnad att innebära någonting förnärmande
för mr Sinnett, torde en annan ännu vigtigare fråga bero.
Är mr Sinnetts nyligen utgifna bok en exponent af Esoterisk
Buddhism? Den är utan tvifvel ett arbete utfördt med stor
skicklighet och dess framställningar äro förtjenta af djup efter
tanke, men hufvudfrågan är denna .— äro de sanna eller
huru kunna de verificeras? Då detta icke kan ske annorledes
än genom utöfvandet af abnorma eller transcendentala förmö¬
genheter, måste de, om alls, antagas på grund af ett zpse
dixit af den fulländade adept, hvilken haft den godheten att
uppoffra sin esoteriska karaktär eller sitt löfte för att göra
mr Sinnett till sin meddelelsekanal med den yttre verlden,
sålunda förvandlande sin heliga kunskap till exoterisk. Om
derföre . detta offentliga meddelande med dess underbara lära
om »skal» (shells), som öfverändakastar spiritisternas tröste¬
rika konklusioner, skall vinna förtroende, måste auktoriteten
styrkas och tillvaron af adepten eller adepterna. — ja hela
adeptskapet såsom sådant — bevisas. Det första steget till
ett sådant bevis är dock enligt mitt förmenande ännu icke
taget. Jag hoppas att denna bok måtte varda sorgfälligt ana¬