OCR Output

Bihang till Fjerde Upplagan.

y AM ödvändigheten af att omtrycka detta arbete för en fjerde
Än upplaga erbjuder mig ett tillfälle att uppmärksamma
en diskussion, som egt rum inom den spiritistiska pressen,
angående innehållet af ett till Light af 1:a September 1883
adresseradt bref från mr Henry Kiddle, en amerikansk spiri¬

tist. Brefvet var af följande lydelse:

c

Till utgifvaren af »Light>.

Sör. I ett meddelande, som är intaget i edert nummer
af den 21 juli säger »M. D., G. V.» i sin recension öfver
»Esoteric Buddhism»:

»Beträffande denne Koot Hoomi är det ett ganska märk¬
värdigt och otillfredsställande faktum, att mr Sinnett ännu
aldrig blifvit hugnad med att få se honom, oaktadt en fler¬
årig korrespondens.» Jag instämmer till alla delar med eder
korrespondent; och detta är icke det enda förhållande, som
synes otillfredsställande för mig. Då jag för öfver ett år se¬
dan läste mr Sinnets »Occult World», blef jag högeligen för¬
vånad att uti ett af dessa bref, hvilka mr Sinnett anför såsom
öfverbringade till honom från Koot Hoomi på det der mystiska
sättet, som han beskrifver, finna ett ställe, nästan ordagrant
taget ur ett tal, som jag höll vid Lake Pleasant i augusti

ss <BR ER An ana