OCR Output

förre

RO

hvalfbåge och drapérier, hvilka voro dragna åt sidan. Under
frukosten visade madame Blavatsky plötsligen genom tecken,
med hvilka alla, som känna henne, äro bekanta, att någon af
hennes ockulta vänner var i närheten. Det var den chela,
om hvilken jag förut talat. Hon steg upp i tanke att hon
skulle gå till sitt rum, men den astrala gästen vinkade henne
tillbaka, sade hon, och hon satte sig åter till bordet. Efter
frukosten sågo vi efter i boken, och på mitt stämplade pap¬
persblad, som min hustru för en eller par timmar sedan fun¬
nit blankt, var nu precipiteradt ett porträtt i profil. Sjelfva
ansigtet var lemnadt hvitt med endast några få drag inom
gränserna af det rum det upptog, men hela återstoden af pap¬
peret rundt omkring var betäckt med en dunkel, blå färg. Så
ytlig denna metod att framställa resultatet än var, voro dock
ansigtets konturer fullt markerade och uttrycket likaså lifligt
återgifvet, som det varit möjligt med en fulländad målning.

Till en början var madame Blavatsky missnöjd med ut¬
kastet. Som hon kände originalet personligen, kunde hon be¬
döma bristerna: men ehuru jag skulle hafva välkomnat ett
mera utfördt porträtt, var jag tillräckligt belåten med det jag
fått, för att icke gerna vilja tillåta madame Blavatsky att sjelf
försöka något förbättrings-experiment, som möjligen kunde för¬
derfva det. Under gången af samtalet ställde sig M— sjelf i
förbindelse med madam Blavatsky och sade att han sjelf ville
producera ett porträtt på ett annat papper. Det var i detta
fall icke fråga om något »vittnesfenomen», hvarföre madame
Blavatsky, sedan jag skaffat och lemnat henne ett stycke Bri¬
stols ritpapper (stämpladt), hon lade det i boken och flyttade
den in i sitt eget rum, der M— bättre kunde utföra sitt ar¬
bete, ostörd af de hvarandra korsande magnetismerna i för¬
maket.

Nu är det att märka, det hvarken den som producerat
teckningen eller M— äro artister i sitt naturliga tillstånd. Un¬
der det vi samtalade om dessa ockulta målningar i allmänhet,
erfor jag af madame Blavatsky att de mest framstående resul¬