OCR Output

5 —————— a — VERSUS
enn no SEA

10

af ouppskurna ströskrifter, så kan han ock på samma sätt pre¬
cipitera färger, så att de bilda en tafla. Vid detta fall, som
öfverste Olcott meddelade mig, tog han hem en bitafett postpappers¬
ark från en klubb i New-York med klubbens stämpel och lem¬
nade madame Blavatsky. Hon lade den mellan ett par läsk¬
pappersblad på sitt skrifbord, strök handen öfver utsidan af
läskpapperet och efter några ögonblick fick han det stämplade
papperet tillbaka med en fullständig plansch på, föreställande
en indisk fakir i ett tillstånd af samadhi". Och det konst¬
närliga utförandet af denna teckning ansågs af artister, för
hvilka öfverste Olcott visade den, så godt, att de jemförde den
med arbeten af gamla mästare, dem de specielt beundrade,

och försäkrade att den såsom en konstnärlig kuriositet var
oskattbar och ensam i sitt slag. Då jag nu eftersträfvade ett
porträtt af Koot Hoomi, önskade jag naturligtvis att få ett
färglagdt, och det vill synas, som om kort före ett besök, det
madame Blavatsky nyligen aflade i Allahabad, någonting blif¬
vit henne meddeladt angående möjligheten af att denna min =.
önskan kunde blifva uppfyld. Ty samma dag hon kom bad
hon mig gifva sig ett stycke tjockt, hvitt papper och stämpla
det. Hon skulle lägga det i en bok, i hvilken hon plägade

uppklistra urklipp, och det var anledning hoppas att en viss |
långt avancerad chela eller lärjunge till Koot Hoomi, icke
ännu en fullständig adept, men långt kommen på vägen till

denna ställning, skulle göra hvad som vore nödvändigt för
produceringen af porträttet.
Ingenting inträffade hvarken den dagen eller under nat¬

ten. Boken förblef liggande på ett bord i förmaket och in¬
spekterades då och då. Följande morgon såg min hustru efter
uti den, men mitt pappersblad låg lika blankt. Boken låg
ännu fullt synligt på förmaksbordet. Vid pass kl. half elfva
gingo vi till frukosten. Såsom ofta är fallet i indiska bnzn- j
galows"", var matsalen endast skild från förmaket medelst en |

" En grad af yoga, ett ekstatiskt tillstånd.
"+ Landthus uppbygda af lätt material. Öfv. anm.