OCR Output

177

om de förnekade vittnesbördet af fenomenella fakta, om de
gent emot ockultismen skulle intaga samma ställning som den
krassa skepticismen af Lankester typen gent emot spiritismen
sjelf. Jag kan derföre icke annat än hoppas att de fenomen¬
blixtar, som åtföljde uppkomsten af och tilldragelserna med
brefvet från: Vega, torde hafva ljungat fram ur mörkret till
ett godt ändamål, i det de tydligen visat den spiritistiska verl¬
den, att den store Broder, hvilken detta arbete är tillegnadt,
i alla händelser är en lefvande menniska med förmögenheter
och krafter af detta rent abnorma slag, dem spiritisterna hit¬
tills trott endast tillkomma varelser, hörande till ett högre
tillvarons system.

För min del gläder det mig att kunna säga, det jag icke
blott vet honom vara en lefvande menniska på grund af alla
de omständigheter, som blifvit i detalj skildrade i denna volym,
utan ock att jag nu är i stånd att bilda mig cn trogen före¬
ställning om hans ansigtsdrag och figur genom tvänne porträtt,
som blifvit mig gifna under ganska märkliga omständigheter.
Jag hade länge önskat att få ett porträtt af min vördade vän,
och för en tid sedan lofvade han att vid tillfälle gifva mig
ett. Det bör anmärkas, att då man ber en adept om hans
porträtt, är det icke frågan om en fotografi, utan ett färglagdt
porträtt, produceradt medelst en viss ockult process, hvilken
jag ännu icke haft tillfälle att beskrifva, men som jag länge
känt genom hörsägen. Jag hade t. ex. hört öfverste Olcott
berätta en af de omständigheter, under hvilka hans öfvertygelse
om den ockulta kraftens verklighet bildades för många år se¬
dan i New-York, innan han aktuelt beträdde »vägen>. Vid
detta tillfälle hade madame Blavatsky bedt honom lemna sig
en bit papper, som han vore viss på att kunna identifiera, i
akt och mening att hon skulle få ett porträtt precipiteradt på
den. Vi kunna naturligtvis icke vid den vanliga kunskapens
ljus bilda oss någon föreställning om detaljerna vid den an¬
vända processen; men likasom adepten kan efter de många
Prof jag sett precipitera skrift i slutna kuvert och på sidorna

Den dolda veriden. AR