OCR Output

176

slutadt bref på detta sätt bragtes från Londen till Kalkuttta,
hafva tilldragit sig alla deras uppmärksamhet, hvilkas sinnen
äro vakna för betydelsen af dessa saker och som läsa hvad
som offentliggöres derom i den dagliga pressen, Men hvarje
spiritist måste erkänna att förflyttandet af ett bref från ett
skepp ute på hafvet till Bombay och sedan från Bombay till
Kalkutta i en bestämd afsigt och i enlighet med en förut upp¬
gjordt och på förhand tillkännagifven plan är någonting, som
ligger helt och hållet utom mediumskapets erfarenhet.

Skall den nedlagda mödan och den kraftutgift, som er¬
fordrats för att utföra det sålunda antecknade fenomenet, er¬
sättas genom en i motsvarande grad tillfredsställande verkan
på den spiritistiska verlden? Man har på sista tiden i Eng¬
land skrifvit en god del om striden mellan Spiritism och teo¬
sofi och man har i viss grad fått det intrycket, att de båda
kulterna skulle vara oförenliga, Nu äro spiritismens fenomen
och erfarenhet fakta, och ingenting kan vara oförenligt med
fakta. Men teosofien framträder med nya tolkningar af dessa
fakta — detta är en sanning — och dessa visa sig stundom
ganska ovälkomna för Spiritister, som länge vant sig vid sin
egen tolkning. Derföre äro dessa Spiritister stundom böjda
att motsätta sig den nya läran och fara ut emot den tron att
det någonstädes kan existera menniskor, befullmäktigade att
befordra dess framsteg. Detta är följaktligen den hufvudfråga,
som bör afgöras, innan vi begifva oss in på de metafysiska
finessernas område. Låt spiritisterna en gång få klart för sig
att Bröderna verkligen existera och hvad slags menniskor de
äro, och ett stort steg skall vara taget. Man kan icke vänta
att den spiritistiska verlden med ens skall gå in på att revi¬
dera sina slutsatser efter den ockulta teorien. Det är först
efter ett långt umgänge med Bröderna den öfvertygelsen slår
rot i medvetandet, att de icke kunna irra sig inom det and¬
liga vetandet. Må Spiritisterna till en början, om de behaga,
tro att. de fara vilse; men det skulle i alla händelser vara
ovärdigt deras öfver den Boeotiska hjorden upphöjda ställning