OCR Output

175

genom H. P. B: såsom »medium» och att kraften skulle varda
uttömd i Bombay. Vi beslöto annorlunda. Må detta vara ett
bevis för alla, att en lefvande menniskas ande har likaså stor
potentialitet uti sig (och ofta mera) än en från kroppen skild
själ." Han var angelägen att /å bevis för henne; han har
tviflat; för två nätter sedan erhöll han det önskade beviset och
skall ej tvifla mera. Men han är en god ung man, klar, ärlig
och gedigen som guld, när han en gång blifvit öfvertygad . ..

Detta kort togs ur hans packe i dag. Må det vara ett
ytterligare prof på hans underbara mediumskap ... KK. H>

Detta är skrifvet med blått bläck och tvärs öfver äro några
ord skrifna med rödt af den andre Brodern (öfverste Olcotts
Chohan eller chef). Detta intressanta och underbara fenomen
offentliggöres icke i den tanken, att en hvar, som icke är be¬
kant med de spiritistiska fenomenen, skall acceptera det... Nien
jag skrifver för de millioner spiritister, som finnas, och äfven
derföre att minnet af ett så intressant experiment må varda
bevaradt. Hvem vet om det icke kan fortplantas till en gene¬
ration, nog upplyst att erkänna sådana under? >»

I ett postskriptum tillägges, att sedan ofvanstående redo¬
görelse var skrifven, hade ett papper mottagits från Bombay,
undertecknadt af sju vittnen hvilka sågo brefvet anlända dit
från Vega.

Såsom jag yttrade vid början, var detta fenomen mera
afsedt för spiritisterna än för den utom stående verlden, enär
dess förnämsta värde för den erfarne iakttagaren af fenomen
vänder sig kring händelsernas rent medium-fria karaktär. Oaf¬
sedt vittnesbördet af mr Eglintons eget bref, hvaraf framgår,
att han, ett erfaret medium, var fullkomligt öfvertygad att det
samtal han hade med sin ockulta gäst icke var ett samtal
med sådana sandar», dem han var van vid, hafva vi den tres
sidiga karaktären hos händelsen, som helt och hållet frigör
den från allt mediumskap vare sig å hans eller madame Bla¬
vatskys sida.

Det har visserligen gifvits fall, då under inflytelsen af
mediumskap de verkande krafterna vid en vanlig spiritistisk
sgance hafva transporterat bref tvärs öfver halfva jordklotet:
Sålunda måste helt nyligen ett fullt bekräftadt fall, då ett oaf¬