OCR Output

RATE RON AE

169

eller helt och hållet genomträngda af den moderna vetenska¬
pens materialism, hafva dermed förlorat vissa förmögenheter,
och äro ur stånd att begripa fakta, som icke passa in med:de:
ras förutfattade föreställningar. De skola taga sina egna in¬
tellektuella brister för en inneboende omöjlighet hos den skil¬
drade företeelsen sjelf med afseende på dess verklighet; de
skola både tänka och tala ohöfviskt om personer med högre
inre åskådning, hvilka verkligen känna sig mäktiga af att tro
och äfven i viss mening att begripa; och tiden synes mig vara
inne att låta begabbarena tydligen förstå, att de i sina mera
upplysta samtidas ögon synas såsom en Boeotisk hjord, i hvilken
de bättre uppfostrade och de mindre uppfostrade — den or¬
todoxe lärde och stadsklockaren — endast skilja sig till graden,
icke arten.

Morgonen efter den händelse jag nyss beskrifvit lemnade
mig B—R—, den unge, infödde aspiranten till chedla-skapet, som
hade åtföljt öfverste Olcott och bodde i mitt hus, en not från
Koot Hoomi, som han funnit under sin kudde på morgonen.
En biljett, som jag skrifvit till Koot Hoomi dagen förut, hade
som han sade mig, blifvit tagen på natten innan han somnade.
Koot Hoomis bref var kort. Bland annat skref han: »Att
forcera fenomen under svåra magnetiska och andra förhållan¬
den är likaså strängt förbjudet, som för en bankkassör att
utgifva penningar, som endast äro honom anförtrodda att för¬
vara. Äfven att göra ens så mycket som detta för er så
långt från hufvudkvarteret skulle vara omöjligt utan den mag¬
netism, som O— och B—R— fört med sig och jag kunde
ej göra mera.» Icke fullt fattande meningen af slutorden och
ännu mera förvånad öfver ett föregående ställe, der Koot
Högmi oskref: — 2 »Det är Jätt för oss: att-gifva fenomenella
prof, då vi hafva nödiga betingelser» — skref jag dagen derpå
och föreslog en eller ett par saker, som jag trodde skulle
kunna utföras för att draga ytterligare parti af en i mitt hus
införd duglig magnetism, olika med madame Blavatskys, då
hon blifvit så mycket, ehuru orimligen, misstänkt för att be¬