OCR Output

168

fragmentet, som vägde omkring två å tre lod, i alla händelser
ögonblickligen transporteradt från Bombay till Allahabad. Att
det var veritabelt samma stycke, som fattades i den sönder¬
slagna afgjutningen i Bombay visade sig några dagar derefter,
ty alla de återstående bitarne i Bombay blefvo sorgfälligt in¬
packade och afsända till mig, och brottytorna på mitt fragment
passade fullkomligt in med brottytorna i det defekta hörnet, så
att jag kunde sätta ihop alla bitarne igen och komplettera aftrycket.

Den kloke läsaren — af denna klass menniskor, som
aldrig kunde låta »lura» sig af mannen, som sålde sovereigner
på Waterloo-bron, skall skratta åt hela historien. En gips¬
klump, transporterad en åttahundra mil tvärs öfver Indien i
ett ögonblick genom en viljeakt af någon, himlen vete hvar
för tillfället — troligen i Tibet! Den kloke personen kan icke
göra saken sjelf, alltså är han öfvertygad att ingen annan kan
det och att händelsen aldrig inträffat. Heldre tro att de sju
vitnena i Bombay och undertecknad hafva spunnit ihop en
härfva lögner, än att det'skulle finnas någon lefvande men¬
niska i verlden, som känner naturhemligheter och kan använda
naturkrafter, som de vise af den lättvindiga typen icke veta
någonting om. Några af mina vänner, som kriticerat den
första upplagan af denna bok, hafva klandrat mig, derföre att
jag icke antagit en mera aktningsfull och försonlig ton gent
emot den vetenskapliga skepticismen, då jag framträder inför
verlden med sådana andraganden, som dessa sidor innehålla.
Men jag kan icke inse något skäl, hvarföre jag skulle hyckla.
Ett stort antal intelligenta personer hålla i dessa dagar på att
frigöra sig ur på en gång de materialismens fjettrar, den moderna
vetenskapen smidt omkring dem, och det nät af fördomar,
hvari de blifvit insnärjda af presterna, fast beslutna att hvarken
låta kyrkan med sina upptåg förkväfva deras religiösa känsla
eller en sjelfkär vetenskap göra dem blinda för naturens möj¬
ligheter. Det är dessa, som skola fatta min berättelse och
det sublima i de uppdaganden den innehåller. Men alla de,
hvilka blifvit antingen helt och hållet förslafvade af dogmer

SR