OCR Output

OAS enn REAR "Sraepgne

167

papperslapp. Vi sågo den sedan alla och läste den. Den var
skrifven med samma handstil, som flere af de meddelanden
vi förut mottagit och undertecknad med samma kända initia¬
ler. Den underrättade oss att det felande stycket blifvit taget
och skickadt till Allahabad af samme Broder, som mr Sinnet
kallar »den Illustre»" och att hon skulle samla ihop och sorg¬
fälligt förvara de återstående styckena.»

Redogörelsen ingår derefter i några vidare detaljer, som
äro utan värde för läsare i allmänhet, och är undertecknad af
de fyra infödde vännerna, som voro hos madame Blavatsky
vid det tillfälle, då gipsaftrycket krossades. Ett postskriptum,
undertecknadt af tre andra personer, tillägger att de kommo
in kort efter sjelfva krossningen och funno det öfriga säll¬
skapet sysselsatt med att passa ihop bitarne på bordet.

Det förstås af sig sjelft, men jag kan så gerna säga det
i uttryckliga ord, att den afton, om hvilken ofvan anförda be¬
rättelse handlar, var densamma, på hvilken jag fann M—Ss
not inuti mitt telegram i Allahabad och det felande stycket i
mitt lådfack, och ingen beräknelig tid synes hafva förflutit
mellan krossandet af gipsporträttet i Bombay och styckets.leve:
rerande i Allahabad, ty ehuru jag icke gaf akt på minuten,

då jag fann fragmentet — och det kunde dessutom hafva legat
i min låda en liten stund, innan jag kom — var det bestämdt

klockan mellan sju och åtta, troligen omkring half eller tre
kvart på åtta. Och det är nära en halftimmes longitudskil¬
nad mellan Bombay och Allahabad, så att sju i Bombay skulle
vara nära half åtta 1 Allahabad. Tydligen. blef alltså gips¬

x »Min illustre vän» var det uttryck, jag ursprungligen begagnade i
fråga om den Broder, som jag här kallat M—, och det förkortades seder¬
mera till den pseudonym, som står i redogörelsen. Det är ofta svårt att
veta hvad man skall kalla Bröderna, äfven om man känner deras verkliga namn.
Ju mera varsamt man begagnar dessa, ju bättre af flere skäl, bland annat
för den djupa ledsnad det förorsakar deras verkliga lärjungar, om dessa
namn komma i allmänt och vanvördigt bruk bland begabbare. Jag ångrar
nu att Koot Hoomis namn, så djupt vördadt af alla, som verkligen stått un¬
der hans inflytelse, någonsin fått inflyta i texten i sin helhet.