OCR Output

166

inalles sju personer, hvilken i fråga om alla väsentliga punkter
var af följande lydelse:

»Omkring kl. 7 på aftonen sutto följande personer (fem
af dem äro uppräknade inbegripet madame Blavatsky) vid mid¬
dagsbordet och drucko te på madame Blavatskys veranda
midt emot dörren i den röda skärm, som skilde hennes yttre
arbetsrum från den långa verandan. De båda halfdörrarna
till skrifrummet stodo vidöppna, och som bordet endast stod
ett par fot från dörröppningen kunde vi tydligen se allting
i rummet. Efter vid pass fem eller sju minuter for madame
Blavatsky plötsligen upp. Vi blefvo alla uppmärksamma.
Hon såg sig omkring på alla sidor och sade: »Hvad äm¬
nar han göra?» och upprepade detta två å tre gånger utan
att se på eller vända sig till någon af oss. Plötsligen hörde
vi alla en stöt — ett buller, som om någonting hade fallit
ned och gått sönder — bakom dörren till madame Blavatskys
skrifrum, ehuru det icke fans en ;enda själ derinne: för till¬
fället. ' Ett ännu starkare buller hördes, hvarvid vi alla rusade
in. Der var tomt och tyst i rummet; men alldeles bakom den
röda kattundörren, der vi hade hört bullret, funno vi en gips¬
afgjutning, föreställande ett porträtt, nedfallen och söndersla¬
gen i flere bitar. Efter att sorgfälligt hafva uppsamlat alla
bitarne ända till de minsta skärfvor, undersökte vi spiken, på
hvilken afgjutningen hade hängt i nära aderton månader, och
funno att den satt lika fast i väggen som någonsin. Äfven
ståltrådsöglan på porträttet var fullkomligt orörd och icke
ens böjd. Vi bredde ut bitarne på bordet och försökte ordna
dem, i tanke att de kunde limmas ihop, ty madame Blavatsky
syntes ganska ledsen, eftersom afgjutningen var gjord af en
utaf hennes vänner i Newyork. Vi funno att ett stycke af
omkring två tum, nästan fyrkantigt, saknades i högra hörnet
af plattan. Vi gingo in i rummet och letade, men kunde icke
finna det. Kort derefter steg madame Blavatsky plötsligen
upp och gick in i sitt rum, slutande dörren efter sig. Inom
en minut ropade hon in Mr — och visade honom: en liten