OCR Output

TE SA

1605

brutna inflytelser, som tillströmma från Bröderna sjelfva, göra
fenomen-produktionerna omätligt mycket lättare än annor¬
städes.

Och detta leder mig tillbaka till vissa händelser, hvilka
nyligen egde rum i mitt eget hus i Allahabad, då, såsom jag
redan anfört, madame Blavatsky befann sig på åttahundra
mils afstånd i Bombay. Öfverste Olcott, som då var på väg
till Kalkutta, uppehöll sig en. eller par dagar hos oss i förbi¬
farten. Han åtföljdes af en ung, infödd mystiker, hvilken
brann af begär att blifva antagen af Bröderna såsom chela
eller lärjunge, och den magnetism, som sålunda infördes i hu¬
set, betingade för en kort tid möjligheten af några manipula¬
tioner. Då jag en afton återkom hem kort före middagen,
fann jag två å tre telegram, som väntade på mig, inneslutna
på vanligt sätt i kuvert, som väl hoplimmas, innan de af¬
sändas från telegrafbyrån. Telegrammen voro alla från van¬
liga menniskor och angingo vanliga ämnen; men inuti ett af
omslagen fann jag en hopviken not från M—. Blotta den
faktiska omständigheten att den på ockult väg blifvit ingjuten
inom det tillslutna omslaget var naturligtvis ett fenomen i och
för sig (i likhet med många af samma slag, dem jag förut be¬
skrifvit), men jag behöfver icke uppehålla mig vid denna punkt,
då den sak, som blifvit utförd och om: hvilken noten under¬
rättade mig, var ett ännu mer i ögonen fallande under. Noten
bad mig leta i mitt skrifrum efter ett stycke af en basrelief,
som M— nyss i ett ögonblick transporterat från Bombay. In¬
stinktmässigt gick jag till det ställe, der jag kände att jag
sannolikt skulle hitta den sak, som blifvit skickad — en låda
i mitt skrifbord, uteslutande egnad åt ockult korrespondens;
och der fann jag också ett afbrutet hörn af en gipsplatta, märkt
med M-—'s signatur. Jag telegraferade genast till Bombay
och frågade om någonting särskildt just nyss hade passerat,
och följande dag erhöll jag till svar att M-- hade slagit sön¬
der ett gipsporträtt och borttagit en af bitarna. I behörig tid
kom en detaljerad beskrifning om förloppet, undertecknad af