OCR Output

164
snarare än de framkallat och påtvingat mig dem i första rummet. d
Och detta har enkannerligen varit fallet med de ett eller par |

fenomen, hvilka på sista tiden blifvit mig beviljade af M—.
Det var af vänskap och välvilja dessa medgåfvos, långt
efter det all tanke på att befästa min tro på Bröderna var
fullkomligt öfverflödig. M— önskade att jag skulle få den

« tillfredsställelsen att se honom (i hans alstralkropp förstås),
och skulle hafva anordnat detta i Bombay i januari, då jag

for ned dit på en dag för att möta min hustru, som åter¬
vände från England, om atmosferiska och andra förhållanden
hade medgifvit det. Men olyckligtvis för mig voro de icke

gynsamma. Såsom M— skref i en af de åtskilliga noter, dem
jag erhöll från honom under denna och följande morgon före
min afresa från Teosofiska Samfundets hufvudkvarter, der jag
uppehöll mig, kunde icke ens de, Bröderna, »göra underverk >»;
och ehuru det för en vanlig åskådare torde förefinnas högst
ringa skilnad mellan ett underverk och ett af de fenomen
Bröderna då och då producera, äro dessa senare verkligen
resultat, åstadkomna genom manipulering af naturliga lagar
och krafter och äro underkastade hinder, hvilka stumdom i
praktiken äro oöfverstigliga.

Men det hände sig att M— var i stånd att visa sig för
en medlem af Simla-samfundet, hvilken råkade att vara i Bom¬
bay en eller par dagar före mitt besök. Gestalten var klart
synlig under några ögonblick och min vän, som sett ett por¬
trätt af M—, kände tydligen igen hans ansigte. Derefter pas¬
serade bilden genom den öppna dörren till ett inre rum, i
hvilket det hade framträdt i en riktning, der det icke fans
någon utgång; och när min vän skyndade efter honom in i
det inre rummet, var han försvunnen. Vid två eller tre andra
tillfällen hade M— låtit sin astrala gestalt varda synlig för
andra personer vid samfundets hufvudkvarter, der madame
Blavatskys och en eller par andra personers med stark sym¬

patisk magnetism ständiga närvaro, renheten af det lif, som
föres af alla dem som vanligen uppehålla sig der samt de oaf¬