OCR Output

163

I alla händelser föredraga de för närvarande, att låta de krasst
materialistiska Filisteerna af denna sinliga sjelfviska verld fort¬
farande hysa den öfvertygelsen att »Bröderna» äro myter.
De uppenbara sig derföre medelst tecken och häntydningar,
hvilka endast äro beräknade att uppfattas af personer med
någon andlig insigt och frändskap. Det är sant, att de tillåtit

utgifvandet af denna bok — ingen sida deraf skulle hafva
blifvit skrifven, om ett enda ord från Koot Hoomi hade an¬
gifvit något ogillande å hans sida — och de fenomenella till¬

dragelser, som häri anföras, äro i många fall absolut fullstän¬
diga och oemotståndliga bevis för mig och sålunda ock
för hvar och en, som förmår fatta att hvad jag förtäljer är
exakt sanning. Men jag föreställer mig att Bröderna allt för
väl veta, att huru mycket, som än blifvit uppenbaradt, detta
trygt kan få passera förbi den stora allmänhetens ögon, just
derföre att de kunna lita på att den hjord, på hvars öfver¬
tygelse de icke vilja inverka, skall förkasta det. Ställningen
torde påminna läsaren om den der gycklaren, som stälde sig
på Waterloo-bron med en hundra verkliga sovereigns på en
bricka, utbjudande dem till salu för en shilling stycket, och
som hade slagit vad om att han skulle få stå der en hel timme
utan att bli utaf med dem. Han litade på de förbigåendes
dumhet, i det de skulle hålla sig alltför kloka att låta lura
sig. Så ock med denna lilla bok. Den innehåller en ärlig
framställning af absoluta sanningar, hvilka, om menniskorna
blott kunde tro dem, skulle revolutionera verlden; och denna
framställning styrkes genom oantastliga kreditiv. Men massan
af menniskor skall förblifva blind för detta tingens tillstånd i
följd af sin egen fåfänga och oförmåga att assimilera öfver¬
materialistiska begrepp, och ingen skall röna något inflytande,
utom de, hvilka äro så begåfvade, att de begripa dem.
Läsare af den senare ordningen skola lätt fatta, hurusom
de fenomen, jag haft att anföra, sålunda följt utvecklings¬
stadierna af min egen växande öfvertygelse i spåren, stärkande
mina åsigter, allt efter som de bildats på slutledningens väg,