OCR Output

ag kan icke låta en andra upplaga af denna bok se da¬

gen, utan att anföra åtminstone några af de erfarenhets¬
rön jag gjort, sedan jag skref den. De vigtigaste af dessa
stå visserligen i förbindelse med den fragmentariska undervis¬
ning, jag haft förmånen att inhemta från Bröderna med hän¬
syn till de stora kosmologiska sanningar, de genom sin andliga
insigt kunnat genomskåda. Men en framställning af äfven det
jemförelsevis lilla jag lärt i denna punkt skulle fordra en mera
utförlig afhandling, än min tid för närvarande tillåter. orOch
ändamålet med närvarande bok är snarare att framlägga ställ¬
ningens yttre fakta, än att analysera ett filosofiskt system.
Detta är icke helt och hållet otillgängligt för exoterisk forsk¬
ning, oberoende af hvad som kan betraktas såsom en direkt
uppenbarelse från Bröderna. Oaktadt nästan all existerande
ockult litteratur är otilldragande med afseende på formen och
med ' afsigt förmörkad genom bruket af ett utarbetadt bilder¬
språk, innehåller den dock en stor mängd lärdomar, dem man
med användande af tillräckligt tålamod kan destillera utur
den stora massan. - Åtskilliga flitiga forskare inom denna lit¬
teratur hafva visat detta. Om mästarne inom den ockulta
filosofien till slut skola samtycka till en fullständig framställ¬
ning på ett klart och tydligt språk af alla de fakta, som röra
menniskans andliga konstitution, återstår att se. Men om de

+ Ett sådant arbete har sedermera utkommit med titel »Esoteric
Buddhism»,