OCR Output

SE

13

Taskspelaren bestämmer de konster han skall göra. I närva¬
rande fall var behofvet af vatten lika oförutsedt som behofvet
af kopp och tefat. Den händelsen att ingen af europeerna
fans vid bryggeriet och vidare den händelsen, att den kuli
som blifvit afsänd för att hemta vatten, skulle vara så
öfvermåttan dum, att han kom tillbaka utan, derföre att
det icke fans någon europé, som kunde läsa skrifvelsen,
voro tillfälligheter, utan hvilka något tillfälle att skaffa vatten
genom ockult verksamhet icke skulle hafva erbjudit siörTOCK
dessa tillfälligheter hade sin grund i den i sig sjelf osannolika
händelsen, att våra tjenare skulle hafva medtagit ett otillräck¬
ligt förråd. Att någon vattenbutelj kunnat ligga kvar obeak¬
tad på botten af korgen är en förmodan, som jag knappast
kan föreställa mig att någon af de närvarande skulle kunna
framställa; ty tjenarne hade fått förebråelser, derför att det
icke räckte till; de hade nyss förut fullständigt tömt korgarne
och vi hade icke gifvit oss tillfreds, förr än vi blifvit fullt
öfvertygade om att det verkligen icke fans något vatten kvar.
Vidare smakade jag på vattnet i den butelj madame Blavat¬
sky lemnade, och det var icke af samma slag, som det, hvilket
genomgått våra egna filtrerapparater. Det hade en viss
jordsmak, olikt det i den nya Simla ledningen, men jag bör
tillägga likaledes olika, ehuru på ett annat sätt, det elaka,
grumliga vattnet i den enda ström, som flyter genom dessa
skogar.

Huru kom det dit? Frågan huru? i alla dessa fall är
naturligtvis den stora hemlighet, som jag är oförmögen att
förklara annat än i allmänna termer; men omöjligheten att
fatta det sätt, hvarpå adepter behandla materien, är en sak
— omöjligheten af att förneka, det de göra det på ett sätt,
som den vesterländska okunnigheten skulle förklara för under¬
verk, en annan. Sakförhållandet är gifvit, antingen vi kunna för¬
klara det eller icke. Det gamla folkordspråket, att man icke kan
disputera bort bakbenet på en ko, innehåller en sund reflexion,
som våra visa skeptici i frågor af det slag, med hvilka jag nu