OCR Output

Vi hade nu slutat vår frukost. X blef formligen »invigd»
som medlem af samfundet utaf öfverste Olcott, och efter en
stund flyttade vi oss till-ett lägre ställe i skogen, der det
lilla tibetanska templet var beläget, i hvilket den Broder, som
passerat genom Simla, enligt hvad madame Blavatsky sade

att undersöka den lilla byggnaden både ut- och invändigt,
»badande i god magnetism», som madame Blavatsky uttryckte
sig. När vi sedan slogo oss ned i gräset utanföre, hände det
att någon önskade mera kaffe. Våra tjenare tillsades att koka,
men det befans att de hade gjort slut på allt vattnet. ' Vatt¬
net i strömmarna nära Simla är icke sådant, att det kan
användas för dylika ändamål, hvarföre man alltid vid utflyg¬
ter tager med sig rent, filtreradt vatten i buteljer. Det befans
ått alla buteljerna i våra korgar voro tömda. Denna rapport
bekräftades genast af tjenarne genom uppvisandet af de tomma
buteljerna. Det enda som kunde göras var att skicka till
härmaste hus, ett bryggeri, som låg en engelsk mil derifrån,
och begära vatten. Jag skref en not med en blyertspenna,
och en kuli gick bort med tombuteljerna. Tiden gick, och
kulin återkom, men till vår stora förargelse utan vatten. Det
hade icke funnits någon europé hemma vid bryggeriet den
dagen (det var söndag), som kunnat mottaga noten, och kulin
knogade i sin dumhet tillbaka med de tomma buteljerna under
armen, i stället för att söka upp någon, som kunde hafva
anskaffat det begärda vattnet.

Vid denna tid var vårt sällskap något skingradt. X och
en af de andra hade aflägsnat sig. Ingen af det återstående
sällskapet väntade några nya fenomen, då madame plötsligen