OCR Output

Tk

godt inflytande på infödingarna, en åsigt, den han mer än en
gång i varma ordalag uttalat i min närvaro. Han hade för¬
klarat sin afsigt att ingå i detta samfund såsom jag sjelf gjort.
Påträffandet af koppen och tefatet gjorde på de flésta af oss
närvarande, deribland X, ett djupt intryck och under det sam¬
tal, som följde, väcktes ett förslag att X skulle formligen upp¬
tagas som medlem af samfundet då och der. Jag skulle icke
hafva deltagit i detta förslag — jag tror att jag gaf första
uppslaget dertill — om icke X, såsom jag förstått, förut med
kallt blod beslutat sig för att ingå i samfundet; i sig sjelf
dessutom ett steg, som icke innebar någon som helst ansva¬
righet, utan blott angaf sympati för studiet af ockult vetande
och en allmän anslutning till filantropiska, på bred basis af
broderliga känslor för hela menskligheten utan hänsyn till ras
eller trosbekännelse, hvilande läror. Jag har ansett mig böra
förklara detta på grund af några små förtretligheter, som sedan
följde.

Förslaget att X skulle då och der upptagas i samfundet
var något, i hvilket han genast var färdig att instämma. Men
det fordrades några dokumenter — ett formligt diplom, på hvars
öfverlemnande åt en ny medlem följer hans invigande i några
små hemliga igenkänningstecken, antagna af samfundet. Huru
skulle . vi "få ett. diplom? För den der församlade gruppen
var denna svårighet naturligtvis endast ett nytt tillfälle för
madame Blavatsky att utöfva sin makt. Kunde hon »trolla»
fram ett diplom åt oss? Efter ett ockult samtal med den
Broder, som för tillfället hade intresserat sig för våra förhand¬
lingar, förkunnade madame att diplomet skulle komma. Hon
beskref dess utseende — en pappersrulle, omlindad med en
myckenhet snören och upphängd bland löfven på en slingerväxt.
Vi skulle finna den i närheten i skogen, der vi voro, och vi
kunde alla söka, men X, för hvilken den - var ämnad, skulle
hitta den. Så skedde ock. Vi gingo alla omkring och letade
i buskar och träd, men det var X, som fann rullen, omlindad
enligt beskrifning.