OCR Output

69

fysiska möjlighet. Om tunneln hade varit tillräckligt vid för
sitt ändamål, måste den hafva lemnat spår efter sig på mar¬
ken, och några sådana kunde icke upptäckas — icke. ens då
marken kort derefter noga undersöktes just med hänsyn till
denna hypotes. Men detta antagande af ett föregående ned¬
öratfvander ar: verkligheten moralisk ohållbart, när man
tager i betraktande den omständigheten, att frågan om koppen
och tefatet — bland alla de otaliga saker, som kunnat i fråga
komma — aldrig på förhand kunnat beräknas. Den uppstod
i följd af omständigheterna såsom en ögonblickets lek. Om
ingen extra person hade tillkommit i sista stund, hade antalet
af de utaf våra tjenare nedpackade kopparna och tefaten varit
tillräckligt för vårt behof och de hade icke tilldragit sig någon
uppmärksamhet. Det var af tjenarne, utan någon af gästernas
vetskap, som just dessa koppar blifvit utvalda bland andra,
som lika lätt hade kunnat tagas. Hade begrafningsverket
verkligen: blifvit begånget, måste vi hafva blifvit nödgade med
hänsyn till de föregående anordningarna att välja just precis
det ställe, som vi verkligen valde, för vår festlighet, men valet
af sjelfva platsen, der damernas bärstolar nedsattes, gjordes
af mig sjelf i samråd med den förut omnämde herr X; och
det var inom några få steg från denna fläck, som koppen på¬
träffades. Alltså, om man lemnar de andra orimligheterna i
bedrägeri-hypotesen ur sigte — hvilka handtlangare kunde
hafva användts för nedläggandet af kopp och tefat i marken,
och när utfördes operationen? Madame Blavatsky var hela tiden
under vårt tak från aftonen, då utflykten uppgjordes, och till
uppbrottet. Den enda' egna tjenate hon hade med sig, en
gosse från Bombay och fullkomligt obekant med Simla, var
oafbrutet hemma föregående afton och från hushållets första
uppvaknande på morgonen — och det föll sig så att han äfven
talade vid min egen bärare midt i natten. Jag hade pinats
af en dörr på vinden, som blifvit lemnad olåst och stod. och
glappade för blåsten, hvarför jag hade kallat på tjenarne för
att få den stängd. Madame Blavatsky tycks då hafva vaknat