OCR Output

68

nade: dem, befanns antalet vara riktigt, utan att den uppgräfda
koppen ingick i räkningen. Denna utgjorde den tionde, och
hvad mönstret beträffar, var det af ett något egendomligt slag,
köpt i London för många år sedan och som för visso aldrig
hade blifvit eftergjordt i Simla. Hvad nu beträffar den före¬
ställningen, att menskliga varelser kunna skapa materiella före¬
mål endast genom användande af psykiska krafter, måste den
naturligtvis förefalla revolterande enligt deras begrepp, för
hvilka hela detta ämne är totalt främmande; och det är icke
att göra tanken mera antaglig, om man säger, att kopp och
i; | tefat i detta fall synas snarare hafva blifvit »fördubblade» än
| Hå skapade. En fördubbling af föremål synes blott vara en an¬

FN nan. art af skapelse — en skapelse efter mönster: Men i alla
öd | händelser voro sjelfva sakförhållandena — denna morgons till¬
pi |

dragelser — till punkt och pricka sådana, som jag beskrifvit

dem. Om fenomenet icke var, hvad det syntes vara, en högst
underbar uppenbarelse af en kraft, om hvilken den nutida
vetenskapliga verlden icke eger det ringaste begrepp — var
1 det naturligtvis ett utarbetadt bedrägeri. Men en sådan för¬
| | a modan — om man än lemnar åsido den moraliska omöjligheten
fl af att antaga, det madame Blavatsky skulle vara i stånd att
bo et i låna sig till ett sådant bedrägeri — tål ingen närmare analys.
Såsom en väg att komma ur dilemmat är den oduglig för
hvar menniska med vanligt förstånd, som vill beakta de gifna
sakförhållandena eller som hyser tillit till min framställning
utaf dem. Koppen och tefatet blefvo förvisso uppgräfda på
det" sätt jag beskrifvit. . Om de icke blifvit nedlagda der ge¬
nom ockulta medel, måste de hafva blifvit nedgräfda der på för¬
s hand. Men jag har beskrifvit beskaffenheten af den mark, der
de uppgräfdes; och att döma af vegetationens karakter, måste
den hafva varit orörd i åratal. Men man skulle i första kastet
kunna påstå att ett slags tunnel blifvit urholkad från någon
annan punkt af den sluttande marken, genom hvilken koppen
och tefatet blifvit inskjutna till det ställe der de påträffades.
Denna teori är emellertid endast hållbar med hänsyn till dess