OCR Output

66

men så mycket kunna vi veta — att hans uppmärksamhet
stadigt är riktad på intressen, som stå i förbindelse med hans
eget värf, och att tillfredsställelsen af sådana personers nyfi¬
kenhet rörande ockulta frågor, som icke gjort ockultismens
studium till profession, icke alls ingår i detta. Tvärtom är
han, annat än under vissa ganska begränsade undantagsför¬
hållanden, förbjuden att göra några slags medgifvanden åt en
dylik vetgirighet. I närvarande fall torde sakens förlopp tro¬
ligen hafva varit följande. Madame Blavatsky upptäckte ge¬
nom sina ockulta känseltrådar att en af hennes illustra vän¬
ner befann sig i närheten. Som hon hyste en uppriktig ön¬
skan . att göra oss en tjenst, torde hon genast hafva frågat,
om hon fick presentera oss för honom. Troligen betraktade
han denna begäran såsom en astronom på kungliga observa¬
toriet skulle betrakta en anhållan af en vän att få föra upp ett
sällskap damer för att se genom hans teleskop; men icke dess
mindre torde han hafva sagt för att göra sin halft flygfärdiga
»broder» i ockultismen, madame Blavatsky, till viljes: » Godt,
för dem hit, om ni vill; jag fins der och der», och så full¬
följde han sitt arbete, efteråt ihågkommmande att det tilläm¬
nade besöket icke egt rum, i det han möjligen kastade en ockult
blick i vår riktning för att förvissa sig om hvad som händt.

Huru det nu än var, misslyckades expeditionen sådan den
först var utstakad, och det var icke i hopp att få se Brodern
utan i allmänhet i förhoppning att något skulle inträffa som
vi gjorde upp om en utflykt till dagen derpå i en riktning, som
vi, enär den förra vägen ledde oss vilse, antogo vara den vi
borde hafva följt.

Vi bröto upp på utsatt tid följande morgon. Vårt säll¬
skap skulle ursprungligen icke hafva bestått af mer än sex
personer, men en sjunde slöt sig till oss nyss innan vi be¬
gåfvo oss på väg. Efter att hafva gått utför höjden under
några timmar, utvalde vi en plats i skogen nära det öfre vat¬
tenfallet för intagande af vår frukost. De korgar, som med¬
förts, uppackades, och såsom vanligt vid en indisk utflykt