OCR Output

65

höll sig öfver en natt i ett gammalt tibétanskt tempel eller
en af dessa hviloplatser, dem man ofta påträffar bland Hima¬
laya-bergen och dem engelsmännen i allmänhet betrakta med
slö likgiltighet såsom icke egande något värde eller intresse.
Madame Blavatsky var helt och hållet obekant med Simla,
och den beskrifning hon gaf oss på det ställe, vi borde gå
till, föranledde oss att tro det hon menade ett annat. Vi
bröto upp och under en lång stund förklarade madame Bla¬
vatsky att vi måste vara på rätt väg, ty hon kände vissa
strömningar. Sedermera funno vi att vägen till det ställe,
dit vi gingo, och vägen till det, dit vi borde hafva gått, under
en betydlig sträcka var en och densamma; men en liten af¬
väg på en punkt förde oss'in i ett helt och hållet orätt sy¬
stem af' bergsstigar. Slutligen hade madame Blavatsky helt
och hållet förlorat sitt så att säga väderkorn; vi försökte
gå tillbaka och vi, som kände till Simla diskuterade dess
topografi och undrade hvart det var, som hon ville komma,
men allt utan framgång. Slutligen begåfvo vi oss utför en
backsluttning, der madame förklarade att hon ännu en gång
kände den afbrutna strömmen; men de ockulta strömmarna
kunna gå fram, der inga vandrare kunna göra det; och när
vi försökte nedstigandet, fann jag att saken var förlorad.
Efter en stund måste expeditionen öfvergifvas, och vi gingo
hem ganska missbelåtna.

Hvarföre, torde någon fråga, kunde icke den allvetande
Brodern känna att madame gick galet och gifva oss en vink
i rätt tid? Jag säger att denna fråga kan göras, derföre att
jag af erfarenhet känner, att personer, som äro oerfarna i detta
ämne, icke torde erinra sig Brödernas förhållande till sådana
forskare som vi. I närvarande fall t. ex. var förhållandet icke
ett sådant, under hvilket den ifrågavarande Brodern var ange¬
lägen att bevisa sin tillvaro inför en jury af intelligenta en¬
gelsmän. Vi veta så litet om en adepts dagliga lif, att vi,
som äro oinvigda, hafva ytterst litet att förkunna om de in¬
tressen, som verkligen taga hans uppmärksamhet i anspråk;

Don dolda verlden. 5