OCR Output

64

varit till förut. Hon såg sig omkring bland grenarna. Först
upptäckte hon 'ingenting, men då hon derpå vände sig om

utan att flytta sig från stället, såg hon på en kvist midt fram¬

| IS för sig, — der hon ögonblicket förut icke upptäckt annat än

RS löf > en liten -ljustöd: biljett. > Den: var uppträdd på skaftet
3 Rh till ett löf, som nyss blifvit afrifvet, ty stjelken var ännu grön
El

3 och saftig, icke förtorkad, såsom den skulle hafva varit, om
kh ÅN » löfvet blifvit afslitet för någon längre tid tillbaka. Biljetten
befans innehålla endast dessa ord: »jag har blifvit anmodad

att här lemna eder ett meddelande. I hvad afseende kan jag

i ; stå eder till tjenst?> Den var undertecknad med några tibe¬
b tanska bokstäfver. Det ljusröda papper, på hvilket orden voro
N

skrifna syntes vara detsamma, som det madame Blavatsky
kort förut tagit upp oskrifvet ur sin ficka.

NR Huru blef det först förflyttadt till den Broder, som skref

| i äl derpå, och sedan tillbaka igen till toppen af kullen, för att

RIV icke tala om det mystiska sätt, hvarpå det fästades på trädet?
LK

Så vidt jag kan uppställa några gissningar i denna fråga, är

det för tidigt att framlägga dem i detalj, förr än jag kommit

| längre in i beskrifningen af observerade fakta. Det tjenar
| ingenting till att diskutera frågan om huru flygfiskens vingar
äro skapade med dem, som icke tro på tillvaron af någon
flygfisk och som icke vilja erkänna några fenomen, de der
äro mindre godkända af ortodoxien än Pharaos vagnsbjul.

Jag kommer nu till en ganska anmärkningsvärd dags
händelser. Jag bör dock förklara, att vi dagen förut hade
begifvit oss ut på en liten expedition, som i följd af några
olyckliga misstag icke ledde till de intressanta resultat, vi
eljest, såsom vi sedermera erforo, haft skäl att vänta. Vi
misstogo oss om vägen till ett ställe, om hvilket madame
Blavatsky erhållit en ofullständig beskrifning — eller en be¬

| skrifning, som hon ofullständigt uppfattat — genom ett ockult
RN I | samtal med en af Bröderna, som för tillfället aktuelt passerade
SR genom Simla. Hade vi gått rätt väg den dagen, hade vi
| [ troligen haft den stora lyckan att träffa honom, ty han uppe¬