OCR Output

ligt och enfaldigt, som ett alltför lättroget sinne förefaller
vanliga menniskor.

Mot slutet af september gick min hustru en eftermiddag
med madame Blavatsky till toppen af en närbelägen höjd.
De voro endast åtföljda af en annan vän, sjelf var jag icke
närvarande vid detta tillfälle. Under det de voro der, frågade
madame Blavatsky min hustru likasom på skämt, hvad som
var hennes hjertas önskan. Hon svarade på slump och af
ögonblickets ingifvelse: »att få en skrifvelse från en af Brö¬
derna.> Madame Blavatsky tog upp ur sin ficka, en bit rent,
ljusrödt papper, rifvet från ett samma dag erhållet meddelande.
Hon vek ihop det och gick till kanten af höjden, der hon
höll upp det mellan sina händer och kom tillbaka med under¬
rättelse att det var afsändt. Snart derefter, sedan hon på sitt
ockulta sätt meddelat sig med den fjerran varande Brodren,
sade hon, att han frågade, hvar min hustru ville hafva bref¬
vet. Först svarade hon, att hon skulle vilja se det komma
nedsväfvande i sitt knä, men någon öfverläggning uppstod,
om huruvida detta skulle vara det bästa sättet att få det, och
slutligen afgjordes det att hon skulle finna det i ett visst träd.
Här begicks naturligtvis ett misstag, som öppnar en dörr för
fast beslutna tviflares misstankar. Det skulle kunna antagas
att madame Blavatsky hade sina vissa skäl för utväljandet af
det bestämda trädet. För de läsare, hvilka efter allt som före¬
gått äro böjda för denna gissning, behöfver jag blott upprepa,
att detta fall anföres icke såsom ett bevisande prof, utan
blott såsom en tilldragelse. Madame Blavatsky synes först
hafva misstagit sig i fråga om beskrifningen på det träd, den
aflägsne Brodren angifvit såsom det i hvilket han skulle lemna
biljetten, och med någon möda klättrade min hustru upp till
den nedersta grenen af en naken, aflöfvad stam, der ingenting

förvissade sig om sitt misstag. Min hustru steg nu upp några
fot i ett annat träd, som stod ett litet stycke derifrån och
som hvarken hon eller någon annan af de närvarande hade