OCR Output

62

en för den vanliga vetenskapen hittills okänd kraft vara ett
likaså klart bevis på den ifrågavarande förmågans verkliga
tillvaro såsom förmåga, som de mera uppseendeväckande feno¬
men, hvilka hafva att göra med fasta kroppars öfverflyttande
medelst ockult kraft. TIijudet kan nå våra öron endast genom
en luftvibration, och att tänka den minsta ljudvåg såsom
verkan af en tanke är en lika skriande omöjlighet enligt våra
vanliga begrepp, som uppryckandet af ett träd på samma väg.
Emellertid gifves det grader af underbarhet, dem känslan er¬
känner, om än sådana särskilnader strida mot förståndet.
Den första tilldragelse af detta slag, som jag nu går att
framställa, kan icke i och för sig godkännas såsom ett full¬
ständigt prof för en utanför stående. Jag anför den snarare
till nytta för de läsare, hvilka vare sig genom spiritistisk er¬
farenhet eller på andra vägar redan kommit till vaket sinne
för möjligheten af dessa fenomen, och som äro mera intresse¬
rade för experiment, de der kunna kasta något ljus öfver de¬
ras uppkomst, än för blotta bevis såsom sådana. Litet bättre
anordnad, skulle ifrågavarande företeelse hafva varit ett vackert
prof; men madame Blavatsky, lemnad åt sig sjelf i dylika
saker, är alltid den sämsta tänkbara uppfinnare af bevisande
prof. Totalt saknande all sympati för ett positivt och tvif¬
lande sinne och under hela sitt lif bland de asiatiska mysti¬
kerna sysselsatt med utvecklingen af snarare de skapande än
de kritiska förmögenheterna, kan hon aldrig följa den inveck¬
lade väfnaden af en europeisk iakttagares misstankar, när frå¬
gan gäller det underbara äfven under dess aldra enklaste for¬
mer. Det underbara har under en lång följd af år utgjort
hennes lifs dagliga näring, och detta under former så häpnads¬
väckande underbara, att de nära nog öfverskrida synkretsen
för vår vanliga begreppsuppfattning, och man kan derföre lätt
inse, att detta efterhängsna misstroende, med hvilket menniskor