OCR Output

61

Blavatsky plägade stiga upp och gå in i sitt rum för att upp¬
märksamma den ockulta angelägenhet, för hvars skull hon
blifvit kallad. En synnerligen vacker illustration till detta af
en invigd Broder på afstånd frambragta ljud erhöllo vi en af¬
ton under dylika omständigheter. Ett fruntimmer, som gästade
i ett annat hus i Simla, hade varit hos oss till middagen.
Omkring kl. elfva erhöll jag ett meddelande från hennes värd,
inneslutande ett bref, som han bad mig öfverlemna till ma¬
dame Blavatsky för att genom ockulta medel befordras till en
viss medlem af det stora brödraskapet, till hvilken både han
och jag hade skrifvit. Jag skall längre fram närmare förklara
omständigheterna vid denna korrespondens. Vi voro alla an¬
gelägna att få veta, om brefvet kunde afsändas, innan det
fruntimmer, som var hos oss denna afton, återvände hem, så
att hon skulle kunna lemna sin värd något svar derom; men
madame Blavatsky förklarade att hennes egen makt icke sträckte
sig så långt som till detta. Frågan var, om en viss person,
en halft utvecklad Broder, som för tillfället uppehöll sig i
närheten af Simla, ville lemna den nödiga hjelpen. Madame
Blavatsky sade att hon skulle se, om hon kunde »få rätt» på
honom, hvarpå hon tog brefvet och gick ut på verandan, dit
vi alla följde henne. Lutaände sig mot balustraden blickade
hon ut öfver den vida Simladalen och förblef under några
minuter fullkomligt orörlig och tyst. Vi stodo alla tysta och
orörliga, och natten var så långt framskriden, att alla vanliga
ljud hade tystnat och der rådde en fullkomlig stillhet. Plöts¬
ligen ljöd i luften framför oss det klara ljudet af en ockult
klocka. »Godt», utropade madame Blavatsky, »han tar det».
Och kort derefter togs verkligen brefvet. Men läsaren skall
bättre fatta fenomenet af dess öfverflyttning i sammanhang
med andra exempel.

Jag kommer nu till en serie af händelser, hvilka fram¬
ställa den ockulta förmågan i ett ännu mera öfverraskande
ljus än alla dem jag hittills beskrifvit. Visserligen borde för
ett vetenskapligt anlagdt sinne produktionen af ljud medelst