OCR Output

utan den ringaste antydning till något skärande biljud. Dess¬
utom har jag, som sagdt, under stilla aftnar hört ljudet ute i
fria luften uppe i skyn. I rum höres det icke alltid ofvan¬
ifrån, utan stundom nere på golfvet vid den lyssnande grup¬
pens fötter. Vidare, då det vid ett tillfälle blifvit produceradt
två eller tre gånger i förmaket i en väns hus, der vi ätit
middag, gick en herre af sällskapet tillbaka till den två rum
derifrån belägna matsalen för att hemta ett vattenglas i afsigt
att derpå frambringa ett ljud åt de ockulta klockorna att upp¬
repa — en vanlig form för experimentet. Under det han var
ensam i matsalen, hörde han ett af klockljuden nära bredvid
sig, oaktadt madame Blavatsky var kvar i förmaket. Detta
exempel vederlade på ett fullt tillfredsställande sätt den me¬
ningen, i sig sjelf absurd för dem, som tidt och ofta hört
klockljuden på alla olika ställen, att madame Blavatsky skulle
bära på sig någon apparat, medelst hvilken hon kunde fram¬
bringa ljudet. Beträffande den meningen att här förelåge en
komplott, upphäfves den helt och hållet genom den faktiska
omständigheten att jag upprepade gånger hört dessa ljud ute,
under det jag gått bredvid: madame Blavatskys bärstol och
inga andra än bärarne varit närvarande.

Dessa klockljud äro ingalunda blotta illustrationer för ro
skull på egenskaperna hos de strömmar, hvilka sättas i verk¬
samhet till deras frambringande. De afse bland ockultisterna
ett direkt praktiskt bruk, nämligen såsom telegrafsignaler. Det
visar sig i fråga om öfvade ockultister, hos hvilka denna
hemlighetsfulla, magnetiska förbindelse, af hvad art den nu
må vara, som sätter dem i stånd att meddela hvarandra sina
idéer, en gång blifvit grundlagd, att de kunna frambringa
klockljuden från hvilket afstånd som helst i närheten af den
invigde medbroder, hvars uppmärksamhet de vilja väcka. Jag
har flere gånger hört madame Blavatsky kallad på detta sätt,
när sällskapet någon afton endast bestått af vår egen husliga
krets och vi alla varit sysselsatta med läsning. Plötsligen
kunde vi få höra ett litet klingande ljud, hvarvid madame