OCR Output

IA

i luften öfver våra hufvuden, och i stället för ljudet af en
ensam klocka, hörde vi en gång det omtalta samfälda klock¬
spelet. Sedermera hörde jag dessa klockljud vid mångfaldiga
tillfällen och på mångfaldigt olika ställen — i fria luften och
i åtskilliga hus, dem madame Blavatsky då och då besökte.
Likasom förut i fråga om knackningarna gifves det ej heller
i fråga om klockorna någon hypotes, den en anhängare af
bedrägeri-teorien kan uppställa, som icke faller för en jemfö¬
relse af de olika ställena och de betingelser, under hvilka
jag hört dessa fenomen frambragta. I sjelfva verket har be¬
drägeri-teorien i fråga om klockorna endast ett trångt gissnings¬
område att röra sig på. I olikhet med ljudet af en knack¬
ning, hvilket i vanliga fall skulle kunna frambringas på många
olika Sätt: >= sa att many för vatt "kunna vara förvissad om
att ett visst gifvet exempel på ett sådant ljud icke framställes
genom vanliga medel, måste höra det upprepas under en hel
mängd olika betingelser — kan ljudet af en klocka endast
på några få sätt framställas på fysisk väg. Man måste ha en
klocka eller något ljudande föremål af samma natur som en
klocka att frambringa det med. Men när ni nu, sittande
med spänd uppmärksamhet i ett väl upplyst rum, får höra
ljudet af en klocka upp öfver edra hufvuden, der det icke
fins någon fysisk klocka, som kan frambringa det — på hvil¬
ken grund kunnen I då stöda hypotesen om ett bedrägeri?
Eller frambringas ljudet verkligen utanför rummet af någon
agent eller apparat, som befinner sig i ett annat rum? Först
och främst skulle ingen förnuftig menniska, som hört ljudet,
kunna biträda denna mening, på grund af sjelfva ljudets oför¬
enlighet med en sådan föreställning. Det är aldrig starkt
åtminstone har jag aldrig hört det synnerligen starkt — men
det eger alltid en högst betecknande klarhet och tydlighet.
Om man lätt stryker brädden af ett vinglas med en knif, kan
man få ett ljud, som det skulle vara svårt att öfvertyga någon
om att det komme från ett annat rum; men det ockulta klock¬
ljudet liknar detta, endast att det är renare och klarare och