OCR Output

ren kan använda så många biträden han behöfver bakom

Simla och förblifver under hela tiden gäst i mitt hus, beva¬
kad af mina egna ögon. Taskspelaren har betalt för de ut¬
gifter han underkastar sig i och för framställandet af det eller
det sinnesbedrägeriet. Madame Blavatsky är, såsom jag redan
förklarat, ett fruntimmer med en redbar karaktär, som låter
sina vänner — när de på fullt allvar önska det och ockulta
fenomen få framställas — se några manifestationer af de
krafter, för hvilkas förvärfvande hon (i stället för att förtjena
pengar, såsom taskspelaren gör) uppoffrat allt hvad verlden i
allmänhet håller kärt — en samhällsställning och andra för¬
delar, långt utöfver de mål en taskspelare eller bedragare
skulle kunna eftersträfva. Då personer, hvilka stöta sig på
hypotesen om en ockult vetenskap, förfölja madame Blavatsky
med förnärmande misstankar, förgäta de städse det sunda för¬
nuftets bud, i det de förbise dessa omständigheter.

I början af september 1880 kom madame Blavatsky till
Simla såsom vår gäst, och under loppet af de följande sex
veckorna inträffade åtskilliga fenomen, hvilka för en tid ut¬
gjorde samtalsämnet öfver hela det engelska Indien och väckte
mycken sensation hos dem, hvilka med ifver omfattade den
teorien, att de måste vara resultat af ett bedrägeri. Vi för¬
stodo snart, att hvilka de band än varit, som föregående vin¬
ter hindrat vår gäst i Allahabad att framställa mera än några
högst obetydliga prof på sin makt, dessa band nu voro min¬
dre strängt tilldragna. Vi fingo snart bevittna ett för oss nytt
fenomen. Genom en viss modifikation af den kraft, som an¬
vändes för att frambringa ljudet af knackningar på fasta före¬
mål, kan madame Blavatsky utan förmedling af något fast före¬
mål alls frambringa i luften ljudet af en silfverklocka — stundom
ett kort spel af tre eller fyra klockor af olika toner. Vi hade
ofta hört talas om dessa klockor, men aldrig hört dem förr.
De framställdes för oss första gången en afton efter middagen,
under det vi ännu sutto kvar kring bordet, flere gånger å rad