OCR Output

Sid
traktande i fråga om karaktären af de observationer, jag hit¬
tills varit i tillfälle att göra — d. v. s. i fråga om sökandet
af bevis för en ockult kraft såsom orsak till fysiska fenomen,
hvilka i saknad af en sådan skulle vara underverk. Jag kan
förutse att många i trots af anmärkningens djupa enfald skola
påstå att bevisningsskraften af de erfarenhetsrön, med hvilka
jag haft att skaffa, betydligt försvagas genom den omständig¬
heten att de angå fenomen, hvilka ega en viss ytlig likhet
med taskspelarekonster. Naturligtvis kommer detta af den
gifna omständigheten att alla taskspelarekonster hafva till mål
att framställa produktioner, de der böra ega en viss likhet
med ockulta fenomen. Låt en läsare — hans närvarande
mening angående detta ämne må vara hvilken som helst —
för ett ögonblick antaga att han funnit tillräckliga skäl för
den möjliga tillvaron af ett ockult brödraskap, i besittning af
en utomordentlig makt öfver naturkrafter, ännu okända för
den öfriga menskligheten:; att detta brödraskap är bundet af
lagar, hvilka tillbakahålla utan att absolut förbjuda uppenba¬
randet af denna makt, och låt honom sedan föreslå några
obetydliga, men vetenskapligt öfvertygande prof, dem han
skulle önska se såsom vittnesbörd om verkligheten, låt vara
till: en del åtminstone, af denna makt — man skall finna
omöjligheten af att föreslå något sådant prof, utan att det bär
en viss ytlig likhet med en taskspelarekonst. Men detta skall
icke med nödvändighet nedsätta profvets värde för dem, som
kunna uppfatta de icke ytliga karaktärsdragen hos experimen¬
ten. Den omätliga skilnad, som i verkligheten kan iakttagas
mellan hvart och ett af de ockulta fenomen, jag nu går att
beskrifva, och en taskspelarekonst som till äfventyrs efterhär¬
mar det, beror på det faktiska förhållandet af absolut olika
betingelser vid deras framställande. ”Taskspelaren framställer
sina produktioner på en egen scen eller i ett särskildt derför
anordnadt rum. De märkligaste af de fenomen, dem jag sett
i madame Blavatskys närvaro, hafva egt rum utom hus på
tillfälligtvis valda platser i skogar och på höjder. Taskspela¬