OCR Output

AR

;d

56

till hvilket aflägset ställe han vill »i andan», såsom vi skulle
säga, »i en astralkropp» efter ockultismens språk; På. så sätt
närvarande kan han på detta aflägsna ställe verka med åt¬
skilliga af de själskrafter, af hvilka han är i besittning, lika
fullständigt, som han kan bruka dem, der han är kroppsligt
eller hvad vi mena aktuelt närvarande. Jag gör icke anspråk
på att kunna förklara, huru han framställer det eller det resul¬
tatet, ej heller vill jag gifva ens en antydan om att jag skulle
veta det. Jag vill blott såsom ett obestridligt faktum konsta¬
tera, att åtskilliga ockulta produktioner blifvit utförda i min
närvaro, och kan ej förklara dem längre än i min förmåga
står. I alla händelser har det längesedan blifvit fullt klart
för mig, att hvarhelst madame Blavatsky befinner sig, der
kunna Bröderna (och göra det äfven oafbrutet), hvar de än
må vara, framställa fenomen af den mest öfverväldigande art,
med hvilkas framställande hon har föga eller intet att göra.
I sjelfva verket måste man i fråga om hvarje fenomen, som
inträffar i hennes närvaro, komma ihåg, att man aldrig kan
med bestämdhet afgöra, huru långt hennes egna krafter hafva
blifvit tagna i anspråk, huru långt hon blifvit »hjelpt» eller
om hon utöfvat något inflytande alls på det framställda resul¬
tatet. Alla bestämda förklaringar af denna art äro direkt
stridande mot ockultismens regler, enär dess sträfvan alls icke
går ut på att öfvertyga verlden om dess tillvaro. I detta
arbete är det jag, som sträfvar att öfvertyga verlden om dess
tillvåroj ohvilketsär en helt; annan. sak... Den som vill lära
känna det verkliga förhållandet, kan endast intaga en sannings¬
sökares ställning. Han är ingen domare, inför hvilken ockul¬
tismen framställer sig såsom den der söker föra sin trovär¬
dighets talan. Det tjenar derför ingenting till att söka sak
med de observationer, vi äro stånd att göra, på den grund att
de icke äro af den art, vi helst skulle se att de voro. Frå¬
gan är den, om de uppdaga verkliga fakta, från hvilka vi
med trygghet kunna draga våra slutledningar.