OCR Output

; 50

det att falla några blommor», så att vi kunnat se upp och se
dem plötsligen visa sig 1 luften öfver våra hufvuden, skulle
en händelse, så stridande mot tingens vanliga ordning, hafva
framkallat en utomordentlig stor verkan. Äfven såsom för¬
hållandet nu var, har denna händelse alltid för dem, som be¬
vittnade den, kvarstått såsom ett af stadierna på deras väg till
en fast öfvertygelse om de ockulta krafternas verklighet. Men
man kan icke vänta att personer, hvilka blott höra den omtalas,
skola omfatta den med någon synnerlig tillit. De skola natur¬
ligtvis göra åtskilliga frågor, såsom om rummets konstruktion,
hvem som bebodde huset o. s. v., och äfven sedan alla dessa
frågor blifvit besvarade, såsom de sanningsenligt kunde bli,
på ett sätt, hvilket skulle utestänga hvarje antagande att blom¬
mornas nedfallande kunde förklaras på grund af ett öfverens¬
kommet bedrägeri, skulle dock i den spörjandes sinne kvarstå
en obehaglig misstanke rörande fullständigheten af den gifna
förklaringen. Det skulle knappast lönat mödan att för tillfället
omnämna denna händelse, om jag icke derigenom fått ett till¬
fälle att påpeka, hurusom de fenomen, som inträffa i madame
Blavatskys närvaro, icke med nödvändighet behöfva vara fram¬
stälda af henne:

Då jag nu kommer till några detaljer, som stå i förbin¬
delse med åtskilliga af ockultismens högre mysterier, känner
jag svårigheten af att kunna framställa hvad jag nu vet vara
absolut faktisk verklighet så, att jag icke genast stöter dem
för hufvudet, hvilka äro totalt ovana att sätta sig in i någon
annan än den vanliga tankegången i fråga om de fysiska
fenomenen. Icke dess mindre är det en sanning, att hvilken
af »bröderna», såsom adepterna i ockultismen i dagligt tal
kallas, som fått det infallet att bereda vår lilla krets i Benares
den | ofvan beskrifna öfverraskningen, kunde hafva gjort det,
hvarhelst han: än för tillfället uppehållit sig, i ”Thibet eller
Sydindien eller något annat ställe på jorden, likaväl 'som om
han befunnit sig i rummet hos oss. Jag har redan förut talat
om adeptens förmåga att i ett ögonblick kunna förflytta sig