OCR Output

54

än den vetenskapliga undersökningsmetoden. Jag har vid alla
experiment alltid med största sorgfällighet sökt utestänga icke
sannolikheten, utan möjligheten af bedrägeri; och der jag icke
kunnat försäkra mig om de bästa vilkor, har jag aldrig låtit
resultaten af experimentet inflyta i totalsumman af mina slut¬
satser. Men i dess ställe synes det mig endast rätt och bil¬
ligt — endast såsom ett svagt försök att godtgöra den skam¬
liga förolämpning, som, för så vidt den rena oförskämdheten
och det toma förtalet kunna förolämpa, blifvit tillfogad en
högsint och i allo ärlig kvinna — att uttala den visshet,
till hvilken både min hustru och jag sjelf kommit, att madame
Blavatsky än ett fruntimmer af absolut rättskaffens natur, som
uppoffrat icke blott rang och förmögenhet, utan ock all tanke
på personlig lycka eller trefnad under hvårje form, af hängif¬
venket för:1i: första rummet. de: ockulta? "studierna och: nu på
senare tiden för det speciella värf hon såsom invigd, om ock
relativt underordnad medlem af det stora ockulta Brödraskapet
öfvertagit — ledningen af det Teosofiska Samfundet.

Jemte " knackningarna fingo vi äfven bevittna ett annat
fenomen under madame Blavatskys första besök. " Vi hade
jemte henne rest till Benares på några dagar och bodde der
i ett hus, som blifvit oss upplåtet af maharajahn Vizianagram
— en stor, naken och efter europeiskt mönster otreflig bostad.
Under det vi en: afton efter middagen: sutto iden i midten
af huset belägna salen, föllo plötsligen två å tre blommor
— afskurna törnrosor — ned midt ibland oss — alldeles så
som saker stundom falla i mörkret vid spiritistiska séancer.
Men ' vid: detta tillfälle voro flera lampor och ljus tända i
rummet. Salstaket bestod endast af de fasta, nakna, målade
bjelkarne och bräderna, hvilka uppburo det yttre platta cement¬

taket. Fenomenet kom: så oväntadt — så oväntadt både för
madame Blavatsky, som för tillfället satt och läste i en län¬
stol, som för oss andra — att det förlorade något af den

verkan, det i annat fall skulle hafva utöfvat på våra sinnen.
Om någon hade sagt oss ett ögonblick förut, att >»nu kommer