OCR Output

53

brödraskap, inom hvilket hvar och en borde studera sanningen
rörande de andliga tingen, utan att låta sig påverkas af några
på grund af speciella religiösa dogmer förutfattade meningar.
Men ehuru hennes ställning till frågan icke innebar någon
moralisk förpligtelse att bevisa ockultismens verklighet, öpp¬
nade dock hennes konversation och hennes bok, »Den afslö¬
jade Isis», en inblick i saker och ting, öfver hvilka man
naturligtvis önskade att få en närmare förklaring; och det var
olidligt att veta, att hon kunde och dock ické kunde gifva
oss de afgörande bevis, dem vi så ifrigt åstundade, att hennes
ockulta undervisning beklädt henne med en makt öfver materi¬
ella ting af sådan art, att vissheten om dess tillvaro skulle totalt
splittra den materialistiska filosofien i sjelfva dess grundvalar.

I ett fall hade vi kommit till fast öfvertygelse — näm¬
ligen om uppriktigheten af hennes egen tro. Blotta tanken
på att denna skulle kunna ifrågasättas är plågsam; men detta
har gjorts i Indien på ett så hänsynslöst och grymt sätt af
personer, hvilka intaga en fientlig ställning till de åsigter,
med hvilka hon är identifierad, att det skulle se tillgjordt ut
att gå frågan förbi. Å andra sidan skulle det vara ett allt
för stort medgifvande åt ett oädelt angrepp, att minutiöst
genomgå alla de bevis på madame Blavatskys redbara karak¬
tär, dem jag genom ett intimt umgänge med henne förvärf¬
vat. Hon har vid olika tillfällen varit gäst i vårt hus, till¬
sammans öfver tre månader utaf två år. För hvar och en,
som vill döma opartiskt, bör det vara sjelfklart, att jag under
sådana omständigheter måste hafva varit i tillfälle att bilda

som rimligtvis kan väntas af personer, de der måhända: sett
henne en eller par gånger. Det är naturligtvis icke min
mening att tilldela detta slags vitnesbörd något vetenskapligt
värde i förhållande till den abnorma karaktären af de feno¬
men, i hvilkas framställande hon kan vara medverkande.
Med ett sådant problem till insats, som tillförlitligheten af
den nyare fysikens grundteorier, är ingen annan väg möjlig