OCR Output

52

små knackningar på er hjessa. Berättar ni måhända en osan¬
ning, när ni säger er känna stötarna? Fem till sex personer
lägga sina händer i en stapel på bordet ; madame Blavatsky lägger
sina händer ofvanpå stapeln, och alla känna, huru de små stö¬
tarna passera igenom och låta höra sig som svaga knacknin¬
i det under stapeln stående bordet. När man sett alla dessa
experiment många gånger, såsom jag gjort, hvad tror ni det gör
för intryck, när man får höra någon säga: »De der knacknin¬
garna äro ingenting annat än taskspelarekonster — Maskelyne
och Cooke kunna göra dem för 10 pund pr afton.» Maskelyne
och Cooke kunna icke göra dem för 10 pund pr afton, nej
icke för en million pr afton under de omständigheter, jag
beskrifvit.

Redan under madame Blavatskys första besök hos oss i
Allahabad öfvertygades jag fullkomligt genom knackningar,
äfven under de förhållanden, som de då framträdde, att hon
var i besittning af åtskilliga förmögenheter af en ovanlig art.
Och denna min vissa öfvertygelse skänkte en trovärdighet —
som annars icke skulle ha kommit dem till del — åt ett eller
par fenomen af ett annat slag, som inträffade under samma
tid, men under omständigheter, de der ej voro fullt så till¬
fredsställande, att de förtjena ett omnämnande här. Men det
var plågsamt att icke kunna komma närmare till en absolut
visshet rörande de frågor, för hvilka vi hyste ett verkligt in¬
tresse — nämligen om det verkligen funnes menniskor, be¬
gåfvade med de underbara krafter, som tillskrefvos adepterna,
och om 'det var möjligt för menskliga varelser att på denna
väg vinna en positiv kunskap om sin andliga naturs karaktä¬
ristiska bestämningar. Det måste ihågkommas att madame
Blavatsky aldrig predikade någon speciel doktrin rörande detta
ämne. Hvad hon berättade oss om adepterna och sin egen
invigning måst aflockas henne genom frågor. Teosofien, för
hvilken hon sökte intressera alla sina vänner, förkunnade ingen
speciel tro i fråga om dessa ämnen; den förordade endast den
satsen, att menskligheten borde betraktas såsom ett universelt