OCR Output

Sr

Och detta gjordes icke blott i vårt eget hus med våra
egna bord; utan samma sak upprepades hos dem af våra vän¬
ner, till hvilka madame Blavatsky var oss följaktlig. . Se här
en vidare utveckling af detta hufvudexperiment: det befanns
att flere personer på en gång kunde känna samma stöt. Fyra
till fem personer brukade stundom lägga sina händer öfver
hvarandra såsom i en stapel på ett bord; derpå lade madame
Blavatsky sina händer ofvanpå stapeln och lät en ström (eller
hvad det är, som frambringar ljudet) passera genom hela hand¬
serien, så att hvar och en kände den samtidigt, hvarpå följde
en knackning på det under befintliga bordet. Hvar och en,
som någonsin deltagit i bildandet af en sådan stapel, måste
betrakta vissa hypoteser, som blifvit framställda i de indiska

tidningarna utaf afgjorda skeptici — sluga hufvuden, som ej
låta dupera sig — att nämligen knackningarna skulle åstad¬

kommas genom madame Blavatskys tumnaglar eller genom
knäppning i någon led, för nära nog idiotiska. Jag har i ett
bref, skrifvet vid den tiden, summerat ihop bevisen sålunda:
»Madame Blavatsky lägger sina händer på ett bord, och man
hör knackningar. Någon påstår i sin vishet att hon åstad¬
kommer ljudet med tumnaglarna; hon lägger blott en hand
på bordet — knackningarna komma lika fullt. Döljer hon
någonting under handen? Hon lyfter den helt och hållet från
bordet och håller den ett stycke ofvanför; knackningarna höras
likafullt. Har hon gjort någonting med bordet? Hon lägger
sin hand på en fönsterruta, en tafvelram, på en mängd andra
ställen i rummet; och från hvart och ett höras de mystiska
knackningarna. Är kanske hela det hus, der hon bor med
sina speciella vänner, på något sätt prepareradt? Hon går till
ett halft dussin andra hus i Simla och frambringar knacknin¬
gar i dem alla. Skulle knackningarna möjligen komma från
något annat ställe än från det ställe der de höras — kunna
de bero på buktaleri?. Hon lägger sin hand på ert hufvud,
och ni känner en bestämd följd af elektriska stötar och en

on Pil sRksR NN SG

teen = "03

r ES