OCR Output

7 7 RR NER
Ae Pe Ysöösrtv
SEN
FPA LÄTE NT

gar. ' Hvärje produkt af ockult kraft står i sammanhang med
en eller annan hemlighet, och så obetydliga knackningarna än
voro, såsom fenomen betraktade, voro de dock fysiska verk¬
ningar, frambragta genom en viljeakt, och det sätt, hvarpå
viljan kan inöfvas att framkalla fysiska verkningar, torde vara
alltför likformigt antingen frågan rör stora eller små fenomen,
för att det skulle kunna öfverensstämma med ockultismens
regler att göra det till föremål för exakta förklaringar inför
oinvigda. 'Men att knackningarna voro lydiga viljan blef fak¬
tiskt stäldt utom allt tvifvel — bland andra sätt genom detta:
under det vi höllo på med en fönsterruta eller med glaskloc¬
kan, kunde jag begära att få ett namn stafvadt, i det jag
nämde ett på en slump. Derpå gick jag igenom alfabetet,
och vid de rätta bokstäfverna instälde sig knackningarna.
EHer ock kunde jag begära ett visst antal knackningar, och
de instälde sig; eller en serie knackningar i bestämd rytmisk
progression, och de instälde sig. Ej heller var detta allt.
Madame Blavatsky kunde stundom lägga sina händer eller blott
en hand på en annans hufvud och låta knackningarna komma,
hörbara för en uppmärksam lyssnare och förnimbara för den
vidrörda personen, i det han kände hvarje liten stöt, alldeles
som om han tagit gnistor från en elektricitetsmaskin.

Vid ett senare stadium af mina forskningar erhöll jag
knackningar under ännu bättre omständigheter än dessa, näm¬
ligen utan någon beröring alls emellan madame Blavatskys
händer och det föremål på hvilket de framkallades. Detta
var i Simla under förlidet års (1880) sommar; men jag kan
så godt gå händelserna något i förväg. I Simla plägade ma¬
dame Blavatsky framkalla knackningar på ett litet bord, som
stod i midten af en uppmärksam grupp, utan att någon vid¬
vidrörde det. Sedan hon väckt det eller meddelat det en
viss inflytelse genom att några ögonblick hvila sina händer
på detsamma, höll hon sin hand på vid pass en fots afstånd
öfver det och gjorde mesmeriska strykningar, hvarvid bordet
för hvarje gång afgaf det bekanta ljndet.