OCR Output

48

sanningsökare, gör ingenting till saken. De vilja icke draga
till sig kandidater genom framställande af under. Under ut¬
öfva en stark andlig väckelse i fråga om religioner, grundade
på underverk; men ockultismen är ett sträfvande, som det icke
är rådligt att hängifva sig åt för personer, endast drifna af
en hänförelse, framkallad genom en förevisning af några verk¬
ningar utaf utomordentliga krafter. Det gifves intet absolut
förbud" att utöfva dessa krafter i närvaro af utanför stående;
men det är tydligt att de högre myndigheterna inom ockul¬
tismen i regeln ogilla ett sådant förfarande, och det är i prak¬
tiken omöjligt för de lägre mästarne att i detta fall handla
emot de högres vilja. Det var endast de aldra enklaste af
alla” tänkbara fenomen, madame Biavatsky under sitt första
besök i mitt hus sålunda egde frihet att framställa. Hon egde
tillåtelse att visa, hurusom »knackningar», lika dem, som spi¬
ritisterna tillskrifva inverkan af andar, kunna framställas efter
behag. Detta var dock något, och i brist på bättre egnade
vi derföre stor uppmärksamhet åt dessa »knackningar».

Det är bekant för spiritister, att om en grupp personer
sitta kring ett bord och hålla händerna på det, få de vanligen,
om ett »medium» är närvarande, höra små knackningar, hvilka
besvara frågor och stafva ihop budskap. Den stora yttre kret¬
sen af personer, hvilka icke tro på spiritismen, vill gerna före¬
ställa sig att alla de millioner, som göra det, äro duperade i
fråga om detta intryck. Det måste stundom falla sig besvär¬
ligt för dem att kunna förklara den vidsträckta utbredningen
af denna illusion, men hvarje teori, mena de, bör föredragas
framför ett medgifvande att aflidna personers andar kunna
meddela sig på detta sätt; eller, om de se saken från en ve¬
tenskaplig synpunkt, att en fysisk verkan, låt vara obetydlig,
kan frambringas utan en fysisk orsak. Dessa böra med glädje
helsa de förklaringar, jag nu går att gifva, såsom visande att
teorien för ett allmänt sjelfbedrägeri i fråga om ande-knack¬
ningen, hvilken måste bli något svår att uppehålla för en mot¬