OCR Output

Nyligen timade ockulta fenomen.

et är genom min förbindelse med det Teosofiska Samfundet

och min bekantskap med madame Blavatsky, som jag vun¬
nit en insigt i ockultismen, hvilken föranledt mig att åtaga mig
detta arbete. Det första problem, som jag hade att lösa, var
detta: huruvida madame Blavatsky verkligen, såsom jag hörde,
egde förmåga att framställa abnorma fenomen. Man skulle
kunna föreställa sig, under antagande af fenomenens verklighet,
att ingenting varit enklare, än att erhålla ett tillfredsställande
svar på denna fråga, sedan man en gång gjort hennes bekant¬
skap. Men det kan tjena såsom en illustration till de svå¬
righeter, som möta alla forskningar af denna art — svårigheter,
hvilka väcka så många menniskors otålighet ända till den
grad, att de kasta alla undersökningar å sido och förblifva i
okunnighet om sanningen under hela sitt lif — att, ehuru
madame Blavatsky vid tillfället af vår första bekantskap dröjde
i sex veckor såsom gäst i mitt hus i Allahabad, den skörd af
tillfredsställande bevis, jag under denna tid lyckades erhålla, var
ytterst ringa. Naturligtvis talade hon under denna tid mycket om
ockultsimen och Brödraskapet, men under det att hon var mest
angelägen att klargöra situationen och jag mest angelägen att
upptäcka sanningen, uppstodo nästan oöfvervinneliga svårighe¬
ter. Ty Bröderna hafva, såsom jag redan nämt, en oöfvervin¬

nelig motvilja mot förevisningar. Att den person, som vill

fö 3 i -- å

RR åtar rö än

re

RENARE

RT