OCR Output

46

ligheten af madame Blavatskys förmåga, och troligen fäste ingen
enda af dem: något: afseende dervid. Men för den ytterst
känsliga och lättrörda person, dessa gäckerier i främsta rum¬
met gällde, voro de outsägligt pinsamma, och det blef slutli¬
gen tvifvelaktigt, huruvida hennes tålamod skulle kunna bestå
profvet, om hon icke skulle rent af öfverge det otacksamma
värfvet att söka förmå allmänheten att mottaga de goda gåf¬
vor, hon ville erbjuda dem, ett värf, åt hvilket hon egnat
hela sitt lif. Lyckligtvis följde så till vida ingen katastrof;
men historien om Columbus i bojor, derföre att han upptäckt
en ny verld, eller Galileo i fängelse, derför att han förkunnat
astronomiens sanna grunder, är icke mera upprörande för dem,
som känna hela det inflytande situationen i Indien utöfvade
på det teosofiska samfundet, än åsynen af madame Blavatsky,
förtalad och förlöjligad af de flesta anglo-indiska tidningar

och bedömd som en charlatan af den okunniga hopen -— allt
till tack derför att hon fritt erbjudit några underbara fruk¬
ter — så många det ockulta samfundets regler tilläto henne

att erbjuda af den lifslånga kamp, hvarigenom hon eröf¬
rat sin utomordentliga kunskap.

I trots af allt detta är det Teosofiska Samfundet fortfa¬
rande den enda organisation, som erbjuder de forskare, hvilka
törsta efter ockult vetande, en, om ock ringa, kommunika¬
tionslänk med det i bakgrunden stående stora Brödraskapet,
som hyser intresse för dess framgång och är tillgängligt för
dess 'stiftare.